(ก่อนกล่าวคำขอบวชเนกขัมมะ ผู้ขอควรกราบ ๓ ครั้งก่อน)
       กราบลงแล้วกล่าวในใจว่า "พุทธัง วันทามิ"
       กราบลงแล้วกล่าวในใจว่า "ธัมมัง วันทามิ"
       กราบลงแล้วกล่าวในใจว่า "สังฆัง วันทามิ"

       นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น
       อะระหะโต                              ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
       สัมมาสัมพุมธัสสะ                    ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
                                      (กล่าว ๓ จบ)

      เอเตมะยัง ภันเต สุจิระปะรินิพพุตตัมปิ ตังภะคะวันตัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัญจะ ภิกขุสังคัญจะ ปัพพัชชัง โนภันเต สังโฆ ธาเรนตุ อัชชะตัคเค ปาณุปาตัง สะระณัง คะตา

       ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว กับทั้งพระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า เป็นผู้ขอบวชในพระธรรมวินัย ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป