เดชะพุทธา นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
          ด้วยเดชะอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า (กราบ)

เดชะธัมมา นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
          ด้วยเดชะอานุภาพ แห่งพระธรรม ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า (กราบ)

เดชะสังฆา นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม
          ด้วยเดชะอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า (กราบ)

สาธุวันทา คุณบิดามารดา (กราบ)

สาธุวันทา คุณครูบาอาจารย์ (กราบ)