พระสารีบุตร อุดมปัญญา              พระโมคคัลลา มีอิทธิฤทธิ์
รัตตัญญูสถิตย์ โกณฑัญญะ          พระมหากัสสปะ ธุดงค์คุณ
ทิพยจักขุบุญ พระอนุรุทธะ            พระสาคตะ ชำนาญเตโช
พระปิณโฑโล บันลือก้องกึก          ธรรมกถึก พระปุณณมันตานี
อธิบายความดี มหากัจจายนะ        จุลปันถกะ เก่งพลิกมโน
มหาปันถโก เก่งพลิกปัญญา         สุภูติ นั้นหนาทักขิไณยบุคคล
เรวตะ พิกลท่านชอบอยู่ป่า           พระราหุล ท่านเพียรศึกษา
กังขาเรวตะ ท่านเพ่งด้วยฌาน      พระรัฐบาล บวชด้วยศรัทธา
พระกุณฑธาน ปฐมสลาก             นำเลื่อมใสมาก พระอุปเสนะ
พระสิวลีเถระ ลาภมากยิ่งยง         ศรัทธาน้อมลง พระวักกลิ ***
กุมารกัสสปะ เทศนาวิจิตร            ปฏิสัมภิทาสถิตย์ มหาโกฎฐิตะ
ปฏิภาณช่ำชอง คือพระราธะ         อุรุเวลกัสสปะ บริวารยิ่งใหญ่
ให้สกุลเลื่อมใส พระกาฬุทายี       ผู้โรคไม่มี พระพากุละ
ทัพพะมัลละ แต่งตั้งปูลาด           วังคีสะ สามารถปฏิภาณปัญญา
ที่รักเทวดา พระปิลินทวัจจะ          พระโสณะ ปรารภความเพียร
วาจาแนบเนียน โสณะกุฏิกัณณะ    พระภัททิยะ ตระกูลสูงส่ง
ให้โอวาทพระสงฆ์ มหากัปปินะ      นันทศากยะ สำรวมอินทรีย์
พระอุบาลี ท่านทรงพระวินัย          เสียงไพเราะจับใจ ลกุณฏกภัททิยะ
โสภิตะ ระลึกชาติคล่อง               ตรัสรู้เร็วต้อง พระพาหิยะ
พระนันทกะ โอวาทภิกษุณี            โมฆราชนี้ ทรงจีวรเศร้าหมอง
พระอานนท์ ทรงเลิศทั้งห้า            มีทั้งปัญญา สติ คติ ธิติ พหูสูตรแล
*** (สัทธาวิมุตติ)