1. หลับอยู่ก็เป็นสุขสบาย
2. ตื่นขึ้นก็เป็นสุขสบาย
3. ไม่ฝันร้าย
4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
6. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา
7. ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัตราก็ดี ทำอันตรายไม่ได้
8. จิตย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็ว
9. ผิวหน้าย่อมผ่องใส
10. เป็นผู้ไม่ลุ่มหลงทำกาลกิริยา
11. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษอันยิ่งๆ ขึ้นไป
      ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก