malai

     มาลาพวงดอกไม้ มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชา
          ขอบูชาแด่พระพุทธ ที่ได้ตรัสรู้มา
     มาลาพวงดอกไม้ มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชา
          ขอบูชาแด่พระธรรม ที่ได้นำความสุขมา
     มาลาพวงดอกไม้ มาลาพวงดอกไม้ มาตั้งไว้เพื่อบูชา
          ขอบูชาแด่พระสงฆ์ ที่ได้ทรงพระวินัย
     พุทธังวันทามิ ธัมมังวันทามิ สังฆังวันทามิ ล้วนเป็นรัตนตรัย


     สิบนิ้วต่างธูปเทียน                  ยกขึ้นเหนือเศียรถวายวันทา
กราบองค์พระศาสดา                    ถวายวันทาองค์พระธรรม
     พระสงฆ์ผู้ทรงศีล                    เหลืองทั้งสิ้นฉันขอวันทา
หลวงพี่และหลวงพ่อ                    กรรมฉันก่อแต่นานมา
     เณรน้อยและเณรใหญ่              มีอยู่หลายฉันขอขมา
โปรดสงสารให้อภัย                      แด่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ
     อันสิบนิ้วเรานี้ย่อมมีค่า            จะวันทาใครต้องมองให้ถี่
กราบอาจารย์เจาะจงเป็นสงฆ์ดี      เป็นราศรีมีกุศลทุกหนเทอญ


                        ขอความเป็นมหามงคลอันสูงสุด
     จงมีแด่องค์หลวงปู่ และพระอาจารย์ทุกประการเทอญ
                   ขอความเป็นมหามงคลอันสูงสุด
     จงมีแด่องค์หลวงปู่ และพระ่อาจารย์ทุกประการเทอญ
                   ขอความเป็นมหามงคลอันสูงสุด
     จงมีแด่องค์หลวงปู่ และพระ่อาจารย์ทุกประการเทอญ