คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 19:00 น.
Ep.16 : วิปัสสนูปกิเลส 10
ที่ clubhouse @buddhaisara
เมื่ออุปสรรคที่ทำให้เราไม่ประสบผลสำเร็จในการบรรลุมรรคผลนั้นมีมากมายหลายประการ ดังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ใน “วิปัสสนูปกิเลส ๑๐” อุปกิเลสแห่งการปฏิบัติวิปัสสนา มาร่วมศึกษาทำความเข้าใจในพระธรรมคำสอนบทนี้กัน