กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ, นาคเข้าอบรมและพิจารณาความประพฤติที่วัด

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีขลิบผมนาค
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ณ อุโบสถกลางน้ำ
เวลา ๐๙.๐๐ น. การปฏิบัติกรรมฐาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. การสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลแก่ ดร.ธีระรัฐ ลิมตศิริ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสง์และสามเณร
เวลา ๑๓.๓๐ น. การแสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วันอาสาฬหบูชา)
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม อบรมวิถีจิต 
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน

วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (วันเข้าพรรษา)
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า 
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา 
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม อบรมวิถีจิต ลาสิขา
เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อธิษฐานพรรษา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม และสมัครบวชได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
โทร. ๐๘๖-๔๗๓๗๕๕๓

--------------------------------
หลักฐานการสมัครบวช

สามเณร
๑. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๑ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป
๕. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

บวชพระ
๑. รูปถ่าย ๒ นิ้ว ๒ รูป
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ใบ
๔. หลักฐานการตรวจสารเสพติด
๕. หลักฐานการตรวจโรคติดต่อทั่วไป (โดยเพาะ HIV)
๖. พยานมาลงชื่อรับรองการบวช ๓ คน
--------------------------------
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
๑. ชุดขาว (สำหรับช่วงอยู่ดูความประพฤติที่วัด)
๒. ชุดนาค (สบง สายรัดเอว สไบเฉียง สีขาว ๑ ชุด)
๓. ยาประจำตัว (ถ้ามี)
๔. ไฟฉายพร้อมถ่าย
๕. ของใช่ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม รองเท้า ผ้าขาวม้า ผงซักฟอก
--------------------------------
คุณสมบัติ

สามเณร
๑. เป็นเด็กชาย อายุตั้งแต่ ๑๑ ปี ขึ้นไป
๒. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช (ไม่ถูกบังคับและผู้ปกครองอนุญาต) 
๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
๔. ไม่มีลักษณะเพศที่ ๓
๕. สามารถท่องคำขอบวชได้
๖. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๓ วัน

บวชพระ
๑. เป็นชายอายุตั้งแต่ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๒. เป็นผู้มีศรัทธาในการบวช และบิดา มารดา ภรรยา อนุญาต
๓. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
๔. ไม่มีลักษณะเพศที่ ๓
๕. สามารถท่องคำขอบวชได้
๖. ต้องไม่เป็นผู้หลบหนีคดีหรือพันธะหนี้สิน
๗. ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๑๕ วัน หรือตามที่ทางวัดกำหนด
--------------------------------
สมัครได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
โทร. ๐๘๖-๔๗๓๗๕๕๓
--------------------------------