ปุจฉา:  คนที่ฟังธรรมและอ่านธรรมะโดยไม่ปฏิบัติจะสำเร็จในธรรมได้ไหม


วิสัชนา: เวลานี้ ในแผ่นดินไทย มีผู้สนใจพระธรรมอยู่สองค่ายใหญ่ ๆ ... ค่ายแรกคือพวกชอบอ่าน ชอบฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า หากเข้าใจ รู้ชัด ก็จักสำเร็จในธรรมนั้น ๆ ได้ พวกนี้จัดอยู่ในพวก สุขวิปัสโก – สำเร็จได้ด้วยปัญญา  ค่ายที่สอง คือพวกศึกษา อ่าน ฟัง แต่เพียงหัวข้อ แล้วนำมาทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติดู จนสำเร็จ พวกนี้เรียกว่า เตวิโช ชละพิยโย ปับติสัย ทิพัทปัตโต – หมายถึง พวกที่มีพลังอำนาจจิต สมาธิ ที่แกร่งกล้า สามารถแสดงปาฏิหารต่าง ๆ ได้


พุทธะอิสระ