ปุจฉา : การวิเคราะห์เช่นนี้ถูกหรือไม่ค่ะ สูญญตา คือ ความว่าง เป็นสภาวะธรรมขั้นปรมัตสูงสุดที่พุทธศาสนาฝ่ายมหายานสอนแก่ศาสนิก (มุ่งสู่พุทธภูมิ) 
นิพพาน คือ ความดับและเย็น ก็เป็นสภาวะธรรมขั้นปรมัตสูงสุดที่พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทสอนแก่ศาสนิก  (มุ่งสู่สาวกภูมิ)
1.สภาวะธรรมสองอย่างนี้แท้จริงก็คือเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เพียงแต่ฝ่ายใดจะเน้นสอนเรื่องใดเป็นเอกใช่หรือไม่ค่ะ 
2.หากเทียบชั้นธรรมแล้ว ธรรมใดสูงกว่า, สูญญตาสูงกว่าใช่หรือไม่ค่ะ หรือไม่แตกต่างกัน 
3.หนูคิดว่าหลวงปู่อยู่ฝ่ายมหายาน เพราะในวัดมีกลิ่นอายของมหายานมากมาย แต่คำสอนของหลวงปู่ก็มีทั้งมหายานและเถรวาทผสมกัน หนูคิดเองว่าคำสอนของหลวงปู่อยู่เหนือคำว่าลัทธิหรือว่าพุทธฝ่ายใด คือเป็นธรรมแท้ ๆ ของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่  แต่เพิ่งจะมามีการแตกแยกเป็นนิกายต่าง ๆ มากมายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว
หนูเข้าใจถูกหรือไม่ค่ะ   กราบนมัสการขอบพระคุณในความเมตตาขององค์หลวงปู่ที่ให้ความกระจ่างค่ะ

วิสัชนา :  สุญญตา คือ ความว่าง  ความว่าง คือ นิพพาน  นิพพาน คือ สุญญตา
1.การสอนมีหลักให้วิเคราะห์อยู่สองอย่าง คือ สอนตามความเข้าใจของผู้สอน  และสอนตามที่ตนเข้าถึง
2.ตอบไปแล้วในข้อ 1
3.ก็ว่ากันไป...แล้วแต่จะคิด หรือ เข้าถึง

พุทธะอิสระ