ปุจฉา :  พระพุทธรูปที่ซื้อมาจากร้านหากนำมาบูชาที่บ้านหมั่นสวดมนต์ด้วยความศรัทธาเป็นประจำ พระจะเกิดความศักดิ์สิทธ์จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใดครับ

วิสัชนา – อยู่ที่ใจคุณ

พุทธะอิสระ