คนพาลมีลักษณะเด่นอยู่ ๓ ประการ คือ
๑. ชอบคิดชั่ว เช่น ละโมบอยากได้ของคนอื่น
๒. ชอบพูดชั่ว พยาบาทปองร้ายผู้อื่น
๓. ชอบประพฤติชั่ว สร้างความเดือดร้อน รำคาญให้แก่ผู้อื่น
แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าใครเป็นคนพาล รู้ได้จากพฤติกรรม ดังนี้
๑. ชอบชักนำในทางที่ผิดจากความเป็นจริง และมักเป็นคนเห็นแก่ตัว
๒. ชอบยุให้เขาแตกแยกและมีนิสัยอิจฉา ใจคอคับแคบ
๓. ชอบทำ พูด คิด แต่เรื่องชั่วร้าย แต่ตนกลับคิดเห็นว่าเป็นเรื่องดี
๔. ชอบเสแสร้งสร้างภาพให้ดูดี แต่แท้จริงแล้วจิตใจโสมม มักมาก ทะยานอยาก
๕. ชอบทำตนให้ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกา ระเบียบ วินัย โดยคิดว่าเท่
๖. ชอบสร้างปัญหาให้แก่คนรอบข้าง และตัวเองอย่างโง่เขลา
๗. ไม่เชื่อในอะไรทั้งนั้น จะเชื่อก็แต่ตัวเอง แม้ที่สุดก็จะไม่เชื่อผลที่เกิดจากการกระทำของตน
เมื่อรักที่จะเป็นคนพาล ผลที่จะได้รับมีอยู่ ๘ อย่าง คือ
๑. มีมิจฉาทิฐิ เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม ชอบสร้างปัญหาและก่อเวร
๒. เสื่อมเสียชื่อเสียง สร้างความอับอายให้แก่วงศ์ตระกูล
๓. เป็นที่เกลียดชังของผู้มีปัญญา
๔. ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่มีคนนับญาติ
๕. ภัยทั้งปวงจะหลั่งไหล ถาโถมเข้ามาใส่ตัว
๖. ทำลายประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
๗. ทำลายตน ทำร้ายวงศ์ตระกูล
๘. มีทุคติเป็นที่ไป
หากใครชอบใจที่จะเป็นคนพาลก็เชิญ
พุทธะอิสระ

Do not associate with rascals.
May 29, 2021
Rascals have three major characteristics.
1. They have negative thoughts such as they want belongings of other people.
2. They speak negatively and are vindictive towards others.
3. They have poor behaviors which cause problems and disturbance to others.
How can we tell who is rascal? We can tell from following behaviors.
1. They usually mislead others and distort facts. They are usually selfish.
2. They like to provoke people’s fights. They are usually jealous and narrow-minded.
3. They normally do, say, and think negatively, but they themselves that they are doing good.
4. They like to build good image, but their minds are dirty, greedy, and grasping.
5. They like to violate rules, regulations, and disciplines and think that such behavior is cool.
6. They foolishly cause problems to other people and themselves.
7. They don’t believe in anything. They believe only in themselves, although they don’t believe outcomes of their own deeds.
When they like to be rascals, there are eight outcomes as follows.
1. They have wrong views and view things contrary to morality. They normally cause problems and enmity.
2. They cause disgrace and shame to their family.
3. The wise find them disgusting.
4. They are not trustworthy. No one want to be associated with them.
5. All kinds of peril come to them.
6. They destroy their own and others’ benefits, both in this life and next life.
7. They have destroyed themselves and their families.
8. After death, they will have woeful existences.
If anybody want to be rascals, it is your own choice.
Buddha Isara