๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ธรรมมานุปัสสนาในข้อที่สอง ของอริยะมรรค คือ สัมมาสังกัปปะ โดยมีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้
.
สัมมาสังกัปปะ หมายถึงความดำริชอบ
.
ความดำริที่จะออกจากความชั่วร้าย ดุจดังบุรุษหรือสตรีผู้รักสวยรักงาม ต้องการจะหลุดพ้นจากกองอาจมฉะนั้น
.
สัมมาสังกัปปะ มี ๓ อย่างได้แก่
๑. เนกขัมมสังกัปป์ คือ
ความดำริที่ออกจากความโลภ
ความดำริที่ออกจากกาม
ความดำริที่ออกจากความเห็นแก่ตัว
ความดำริที่จะเสียสละ จึงเป็นอุบายโกศลที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวและความโลภได้ดียิ่ง
ความดำริที่จักสั่งสมคุมงามความดี จึงเป็นอุบายวิธีที่จะบรรเทาพลังแห่งกามคุณให้ลดน้อยลงไปได้
๒. อพยาบาทสังกัปป์ คือ ความดำริที่จะไม่พยาบาท ไม่เคียดแค้น แล้วมุ่งเจริญเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อื่น สัตว์อื่นอยู่เสมอ
๓. อวิหิงสาสังกัปป์ คือ ความดำริที่จะไม่เบียดเบียน พร้อมทั้งดำริที่จะพิจารณาในกฎแห่งกรรม เพื่อจะขจัดความคิดที่จะเบียดเบียนให้หมดไปเสียได้
.
สรุปสัมมาสังกัปปะ คือการดำริที่จะละชั่วทั้งทางกาย วาจา ใจ ดำริที่จะทำดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ
.
พุทธะอิสระ