สงกรานต์ปี ๖๒ นี้มาถึงแล้ว

เป็นสงกรานต์แห่งปีมหามงคลของคนไทยทั้งชาติ
เป็นสงกรานต์ที่คนไทย จักได้ชื่นชมพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่

เป็นปีใหม่ที่คนไทยควรจักได้ร่วมเฉลิมฉลองในปีมหามงคลครั้งนี้ อย่างมีสติปัญญา และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ อีกทั้งยังเป็นการถนอมรักษาสุขภาพพลานามัยชีวิตและทรัพย์สินของตน คนใกล้ชิดให้ผาสุกสวัสดีปลอดภัย
ด้วยหัวใจที่ห่วงใย อันมีให้แด่คนเดินทางทุกท่าน

จึงขออาราธนาสิ่งศักดิสิทธิ์ ทั้งสากลโลก จงอภิบาลบำรุงปกปักรักษาทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัย รอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งปวง

สงกรานต์วันปีใหม่มหามงคลนี้ ขออวยพรให้ทุกท่าน สุขภาพดี มีพลานามัยแข็งแรง สติปัญญาตั้งมั่น อายุยืนยาว จงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

พุทธะอิสระ