วันนี้เสนอคำว่า ผู้มีปัญญาทราม

อธิบายคำว่า ผู้มีปัญญาทราม หมายถึง

บุคคลผู้ไม่รู้เหตุ ไม่รู้ผล

ไม่รู้ดี ไม่รู้ชั่ว

ไม่รู้ว่าอย่างไร ชื่อว่าสุจริต

ไม่รู้ว่าอย่างไร ชื่อว่าทุจริต

ไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณ

ไม่รู้ว่าอะไรเป็นโทษ

ไม่รู้ว่าสิ่งใดควรทำ

ไม่รู้ว่าสิ่งใดไม่ควรทำ

ไม่รู้ว่าสิ่งใดควรพูด

ไม่รู้ว่าสิ่งใดไม่ควรพูด

ไม่รู้ว่าสิ่งใดควรคิด

ไม่รู้ว่าสิ่งใดไม่ควรคิด

ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นสัจธรรม

ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัจธรรม

และไม่รู้ในทุกข์อริยสัจจะทั้ง ๔

ผู้มีปัญญาทราม มีที่ไปคือ ทุคติภพ

แม้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ก็เป็นผู้มืดบอด

พุทธะอิสระ