ลูกรัก

ไม่ง่ายเลยที่จักทำให้จิตนี้ อยู่ได้โดยไม่มีอารมณ์ ไม่เสพอารมณ์ และไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์

พุทธะอิสระ