ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย.

บาปที่เกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจให้ห่างจากอารมณ์นั้น ๆ

ทูรงฺคมํ เอกจรํ อสรีรํ คุหาสยํ

เย จิตฺตํ สญฺญเมสฺสนฺติ โมกฺขนฺติ มารพนฺธนา.

ผู้สำรวมจิตที่แล่นไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว

ไม่มีรูปร่าง อาศัยอยู่ในถ้ำคือร่างกาย

ผู้นั้นจักพ้นจากเครื่องผูกของมารได้ฉันนั้น

จิตที่ซื่อตรงดีแล้ว เหมือนดังลูกศรที่ตรง

ย่อมแล่นไปข้างหน้า ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำฉันนั้น

-----------------------------------

ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ

อุชุํ กโรติ เมธาวี อุสุกาโรว เตชนํ.

คนมีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามได้ยาก

ให้ซื่อตรงได้ ดุจดังลูกศรที่ช่างดัดให้ตรงแล้วฉันนั้น

-----------------------------------

อนวสฺสุตจิตฺตสฺส อนนฺวาหตเจตโส

ปุญฺญปาปปหีนสฺส นตฺถิ ชาครโต ภยํ.

ผู้มีจิตอันไม่ชุ่มด้วยราคะ มีจิตอันโทสะมิอาจกระทบได้

ละได้แล้วทั้งบุญและบาป เป็นผู้รู้ตื่นอยู่พร้อมเฉพาะในปัจจุบัน

ย่อมไม่เวรภัยใดๆ มากล้ำกราย

-----------------------------------

สุทุทฺทสํ สุนิปฺณํ ยตฺถ กามนิปาตินํ

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี จิตฺ

ผู้มีปัญญา พึงรักษาจิตที่เห็นได้ยาก ละเอียดมาก

มีปกติมักตกไปในอารมณ์อันน่าใคร่

จิตที่ระวังรักษา ไม่ให้ตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่

ย่อมสงบสุข

หวังว่า ท่านผู้หวังความเจริญในวิถีจิตทั้งหลาย จักได้สำเหนียก และนำไปพิจารณา โดยละเอียดถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์ในการสำรอกจิต ให้สะอาดอยู่เนืองนิตย์

พุทธะอิสระ