นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญู กตเวทิตา รู้คุณตอบแทนคุณ นี้เป็นเครื่องหมายของคนดี

เพราะจิตนี้มีสำนึกถึงความกตัญญู รู้คุณ จิตนี้ถึงมี กตเวทิตา คิดตอบแทนคุณ ด้วยวิธีอันหลากหลายสุดแล้วแต่ ความรู้ความสามารถของตน

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้ จิตมีสำนึกรับผิดชอบ

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้จิตนี้มี ขวนขวาย พากเพียร พยายามหาวิธีตอบแทนพระคุณ

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้จิตนี้มี ความระลึกถึงการให้อยู่เนืองนิตย์

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้จิตนี้มีความสำรวม ระมัดระวังกาย วาจา ใจ มิให้เป็นเหตุ ทำให้ท่านผู้มีพระคุณ ผิดหวังเสียใจ

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้จิตนี้มี ปัญญาใคร่ครวญพิจารณา ค้นหาวิธีตอบแทนพระคุณ

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิต

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้กุศลจิตเจริญ

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้มีปัญญาพิจารณาแยกแยะดีชั่ว ถูกผิด ได้ชัดเจน

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้มีความขวนขวายพัฒนา

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้ทำลายความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้อัตตา ตัวตนของกูลดลง

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้ มานะความถือตัว ถือตนลดลง

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริง

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้ ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ซื่อตรง

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้สังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น ผ่อนคลาย

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้ แผ่นดินสงบเย็น

เพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จึงเป็นเหตุให้ธรรมชาติรอบกาย มั่งคั่ง มั่นคง

และเพราะจิตนี้มีความกตัญญู กตเวทิตา จิตนี้จึงสุขุม ละเอียดอ่อน เหมาะสมควร ต่อการงานทั้งปวง

ด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละ องค์พระบรมศาสดา จึงทรงตรัสว่า

นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญู กตเวทิตา ความกตัญญูรู้คุณ กตเวทิตาตอบแทนคุณ

คือเครื่องหมายของคนดี

มนุษย์ผู้ปรารถนาความเจริญ จึงจำเป็นต้องระลึกถึงความกตัญญู กตเวทิตาอยู่เนืองนิตย์

พุทธะอิสระ