๒ วัน ที่คนไทย ทั้งแผ่นดินไม่ควรลืม

๒ วัน นั้นคือ วันที่ ๕ ธันวาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ด้วยเพราะวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เจ้าชายน้อยผู้มากไปด้วยพระบารมีแห่งโพธิญาณ ได้ทรงเสด็จนิวัติจากพระครรภ์แห่งพระมารดา อุบัติขึ้นบนโลก

ทรงได้รับการเลี้ยงดูอบรมบ่มเพาะ พระจริยวัตร ดุจดังสามัญชนธรรมดา จากพระราชมารดา

ทรงได้เรียนรู้ ถึงการแก้ปัญหาและพึ่งพาอาศัยตนเอง ดุจดังลูกชาวบ้านคนหนึ่ง

ทรงรับรู้ ซึมซับถึงวิถีการดำรงชีวิต ทั้งของชาวบ้านและแบบขัตติยราช ตามโบราณราชประเพณี

เมื่อทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงทรงมีพระราชจริยวัตร ที่อ่อนน้อม ติดดิน ชนิดที่พระมหากษัตริย์ ทั่วแดนดินทั้งโลกทำไม่ได้

ทรงก้มลงมองต่ำ ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อจะได้ทรงสดับรับฟังปัญหา สุข ทุกข์ ของพสกนิกรของพระองค์ อย่างที่ชาวโลกได้ประจักษ์

ด้วยเพราะวันที่ ๕ ธันวา นี่แหละ คนไทยจึงได้ยินคำว่า “เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข ของมหาชนชาวสยาม”

เพราะมีวันที่ ๕ ธันวานี่แหละ คนไทยทั้งแผ่นดิน จึงได้มีพระมหากษัตริย์ที่เป็นทั้งพ่อ เป็นทั้งครู เป็นทั้งผู้ปกครอง ผู้ให้ความอบอุ่น ปลอดภัย และทรงดำริให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพราะมีวันที่ ๕ ธันวา นี่แหละ คนไทยจึงมีศูนย์รวมจิตใจ อันเป็นสรณะที่พึ่งตลอดมา

เพราะวันที่ ๕ ธันวา นี่แหละ ชาวโลกถึงได้รู้ถึงเหตุผลว่า ทำไมคนไทยถึงได้รัก สถาบันพระมหากษัตริย์ มากมายนัก

เพราะมีวันที่ ๕ ธันวา นี่แหละ แผ่นดินไทยจึงอยู่รอดปลอดภัย จากเหตุการณ์ สงครามกลางเมือง มาหลายครั้งหลายครา

เพราะมีวันที่ ๕ ธันวา นี่แหละ แผ่นดินไทย จึงได้มีทรัพยากรธรรมชาติหลงเหลือเอาไว้เป็นมรดก ส่งมอบให้ลูกหลาน

เพราะมีวันที่ ๕ ธันวา นี่แหละ คนไทยจึงได้มีโครงการพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนถึง ๔,๖๘๕ โครงการ

เพราะมีวันที่ ๕ ธันวา นี่แหละสังคมไทยจึงมีต้นแบบที่งดงามจากองค์พระราชาของประชาชน

ด้วยวันที่ ๕ ธันวานี่แหละ คนไทยถึงได้รัก เคารพ เทิดทูน องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดุจดังพ่อของแผ่นดิน

และแล้ววันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์พ่อแห่งแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ก็มาจากลูกไทยไป

ด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม นี่แหละ ทำให้หัวใจลูกไทยทุกคนแทบแตกสลาย

วันที่ ๑๓ ตุลาคม นี่แหละที่ ท้องฟ้าบนแผ่นดินไทย อับแสงมืดมนไปทั่วทิศานุทิศ

เพราะวันที่ ๑๓ ตุลาคม นี่แหละ ที่แสงสว่างของแผ่นดินไทยได้ดับสูญไป

เพราะวันที่ ๑๓ ตุลาคม นี่แหละ ที่แผ่นดินไทยต้องจมอยู่ในห้วงแห่งความเศร้าโศก ระทมทุกข์กันทั่วหน้า

เพราะวันที่ ๑๓ ตุลาคม นี่แหละ ที่แผ่นดินไทยนี้ต้องร้องไห้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คนไทย ลูกไทยทุกคนจึงไม่ควรที่จะลืม ๒ วันนี้

ก็เพราะไม่ลืม ๒ วันนี้แหละ คณะสงฆ์วัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ ครอบครัวชาวธรรมอิสระทุกคน ได้จักให้มีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ และสามเณร บวชเนกขัมมะ พรหมจารี เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงวิญญาณ แห่งองค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ผู้ใดสนใจเชิญติดต่อ สอบถามรายละเอียด ไปยังมูลนิธิธรรมอิสระและวัดอ้อน้อยสืบไป

พุทธะอิสระ

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๓๔-๑๐๒๒๔๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.