ลูกรัก สำหรับพ่อแล้ว

เมื่อเจ้ามีชีวิต

มีลมหายใจ

มีพลัง

เจ้าก็มีหน้าที่ ใช้พลังทำหน้าที่และการงาน

เพราะงาน ทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณเจ้าพัฒนา

เพราะงาน จะเปิดโอกาส ให้เจ้าได้พัฒนาสติปัญญาให้เฉียบคม

เพราะงาน ทำให้เจ้าได้ใช้ พลังที่มี มาสร้างสรรค์สาระให้แก่ชีวิต

เพราะงาน ทำให้เจ้าได้มีโอกาส พัฒนา ฝีมือ พลัง และอารมณ์

เพราะงาน ทำให้เจ้าได้มีโอกาส สัมพันธ์ สัมผัสถึงความสำเร็จของชีวิตด้วยตัวเจ้าเอง

เพราะงาน ทำให้เจ้าสามารถเปิดประตูวิญญาณ แหล่งเรียนรู้ ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เพราะการทำงาน ด้วยความรักในการงาน มันจักทำให้เจ้า เกิดแรงบันดาลใจ ต่อการงานนั่นๆ อีกมากมาย

ลูกรัก ไม่ว่างาน จักบันดาล ความสุขความสำเร็จ มากมายขนาดไหน เจ้าจงระมัดระวังไม่ให้ ผลงานกลายเป็น ความมัวเมาประมาทแก่ชีวิตเจ้าเป็นอันขาด

และยังมีงานที่สำคัญยิ่ง ที่เจ้าไม่ได้ทำอยู่อีก นั่นคือ งานภายใน
งานภายใน คือขบวนการ ที่จักชำระล้าง ซักฟอกให้จิตวิญญาณของเจ้าสะอาดเอี่ยม

งานภายในนี้ มันแตกต่าง จากงานภายนอกอย่างสิ้นเชิง

เช่น งานภายนอก เจ้าจักต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ และความทุมเท อย่างแรงกล้า เพื่อให้งานนั่นสำเร็จ และผลของงานออกมาดี

แต่สำหรับงานภายใน เจ้าจักต้องใช้แรงใจ สติปัญญา และความใคร่ครวญ พินิจ พิจารณา อย่างสุขุม ละเมียดละไม ทั้งยังต้องมีความพยายามต่อเนื่อง จนกว่าจะพบกับความสะอาด ฉลาด สว่าง สงบ เย็น

ลูกรัก ผลของงานภายนอก นั้นมีผลสูงสุด คือ สำเร็จ พึงพอใจ

ส่วนงานภายใน ให้ผลสูงสุด คือ สะอาด ฉลาด สว่าง สงบ ดับ เย็น

ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วว่า เจ้าจักเลือก ทำงานภายนอก หรือ ภายใน

แต่สำหรับพ่อแล้ว พ่อจักเลือก ทำมันทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกัน

เพราะนั้นคือ การทำประโยชน์ตน และประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม

พุทธะอิสระ