และแล้ว วันที่สรีระสังขาร ของหลวงพ่อปัญญา พระพรหมมังคลาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ผู้ซื่อตรง เคร่งครัด และจริงจัง ต่อพระธรรมคำสอน ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องจากพวกเราไปอีกครา

จากประสบการณ์ตรง ที่เคยสัมผัสกับตัวท่านเอง

ครั้งหนึ่ง ณ ที่วัดหลวงพ่อ อดีตเจ้าคณะจังหวัดมีการอบรมพระกรรมฐาน หลักสูตรมหาสติปัฎฐาน 4 ให้แก่คณะสงฆ์ภาค 14

มูลนิธิธรรมอิสระแห่งวัดอ้อน้อย ได้อาราธนา นิมนต์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญา มาเป็นวิทยากร อบรมพระที่มาฝึกกรรมฐาน ท่านพูด ท่านสอน ธรรมะง่ายๆ ที่ฟังแล้วเพลิดเพลินระรื่นหู ไหลรินดุจสายน้ำที่พรั่งพรูออกมาจากปากของหลวงพ่อ

โดยไม่สะดุด หรือติดขัด ทำให้ผู้ฟังเคลิบเคลิ้ม สงบเย็น ได้อย่างน่าประหลาด
และบ่อยครั้งมาก ที่หลวงพ่อปัญญาท่าน กล่าวถึงพระนาม ของพระบรมศาสดา ท่านจักมีเสียงสะอื้นอยู่ในลำคอ และน้ำตาไหลริน

แสดงให้เห็นว่า ท่านเคารพรัก กตัญญูต่อองค์พระบรมศาสดาเป็นอย่างมาก จนแสดงออกมาทางความรู้สึก น้ำเสียง และกิริยาที่นอบน้อมอย่างสุดซึ้ง

บัดนี้ สังคมพระสงฆ์ได้สูญเสียบุคลากร ที่ควรแก่การเคารพยกย่องอันเป็นต้นแบบ ของพระสาวกนักเผยแพร่ ชั้นครูไปอีกรูปหนึ่ง

ทั้งคุณูปการที่หลวงพ่อปัญญา ท่านได้ทำเอาไว้ แก่บ้านเมืองและสังคมนั้นมากมายมหาศาล

จนทำให้ได้รับการถวายเกียรติคุณอันสูงสุดจากพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ดังที่ทราบกัน

บุญกุศลใดที่หลวงพ่อ ท่านได้สังสม รังสรรค์ สร้างเอาไว้

และบุญกุศลใดที่ชาวเราทั้งหลาย ได้ร่วมกันทำไว้แล้วด้วยดี

ขอจงรวมเป็นพลวปัจจัย ส่งผลดลบันดาลให้ดวงจิตของหลวงพ่อ จงผุดผ่อง 
แจ่มใส เข้าสู่มรรคผล นิพพาน ตามที่ท่านมุ่งหวัง ปรารถนา ไว้ทุกทิพาราตรีกาลด้วยเทอญ

พุทธะอิสระ

(ขอขอบคุณ ภาพจากเพจ :เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี)