ลูกรัก

ปู่ของเจ้าสอนพ่อว่า

หากเจ้ามิอาจหักห้ามจิตนี้มิให้มีอารมณ์ มิให้เสพอารมณ์ได้

เช่นนั้น เจ้าจงเลือกที่จักอยู่กับอารมณ์กุศล เสพแต่อารมณ์กุศลเถิด

สุขคติจักพึงมีแก่เจ้าทั้งโลกนี้และโลกหน้า

พุทธะอิสระ