ยิ่งใกล้วันถวายพระเพลิงพระบรมศพองค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งเข้าไปมากเท่าไหร่

หัวใจของปวงชนชาวไทยก็ยิ่งอาดูร อาลัยต่อ ธ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เทิดทูนยิ่ง

แม้จะรู้ว่าความมีอุปาทานในขันธ์ทั้ง ๕ นั้นเป็นภาระ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์

ความพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ นั่นก็เป็นทุกข์

ความพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจ นั่นก็เป็นทุกข์

แต่พุทธะอิสระก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์ด้วยหัวใจที่มากไปด้วยความสำนึกกตัญญู ต่อการเสด็จจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ขององค์ ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบชีวิตของดุดมการณ์พระโพธิสัตว์

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของความกตัญญู

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของความเสียสละ

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของการให้ ด้วยหัวใจที่กรุณา

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของผู้รักษาระเบียบวินัยประดุจดังผู้ทรงศีล ผู้ซื่อตรง

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของผู้ทรงพรต ที่มิได้ทรงดำรงอยู่เพื่อตนเอง

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของผู้ใช้ปัญญาในการแก้ทุกสรรพปัญหา

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของผู้มากไปด้วยความเพียรพยายาม

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของผู้มีความอดทนอดกลั้น จนกลายเป็นความงดงามในพระราชจริยวัตร

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของผู้ตั้งมั่นในสัจจะวาจา ได้ทรงตรัสไว้ในวันขึ้นครองราชย์ว่า เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

ตลอดเวลา ๖๐ กว่าปี พระองค์ทรงได้พิสูจน์ให้ชาวโลกได้รับรู้มาตลอด ว่าทรงรักษาสัจจะวาจายิ่งพระชนม์ชีพ

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของผู้มีอธิษฐานธรรม คือความมุ่งมั่น ความหวังด้วยความเพียร

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ในการให้ความรักความเมตตาแก่พสกนิกรของพระองค์โดยไม่เลือกชนชั้น เชื้อชาติ และศาสนา

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของการวางพระองค์ ครองพระอิสริยยศสมกับเป็นองค์พระมหากษัตริย์ไทย ผู้งามสง่า องอาจ แกล้วกล้า ตลอดมาและตลอดไป จนเป็นที่ภาคภูมิยินดีของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ของแห่งโพธิธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ที่สามารถจับต้องได้จริง เป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์ได้แท้จริงในปัจจุบัน

ธ ผู้ทรงเป็นต้นแบบ ให้กับพสกนิกร ด้วยการทำดีให้ดู เป็นครูให้เห็น จนพสกนิกรดูแล้ว รู้แล้ว ลงมือทำเองเป็น

ด้วยพระคุณอันประเสริฐสุดประมาณมิได้เช่นนี้ จึงควรแล้วที่พุทธะอิสระจักหลั่งน้ำตาถวายความอาลัย

พุทธะอิสระจักไม่รู้สึกอายเลยที่จะหลั่งน้ำตา ในทุกครั้งที่หวนคำนึงระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน ผู้เปรียบดังแสงสว่างแห่งแผ่นดิน

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วที่พระสรีระสังขารขององค์พระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเปรียบประดุจดังแสงสว่างของแผ่นดิน จักจากพวกเราไป

ความดีใดๆ ที่พวกเรายังมิได้ทำถวายแด่พระองค์ ชาวเราทั้งหลายก็จงรีบเร่งช่วยกันทำเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ให้ทันต่อพระสรีระสังขารของพระองค์ที่ยังทรงดำรงอยู่

ถ้าหากมัวแต่โอ้เอ้ล่าช้า ทำดีไม่ทัน ก็ไม่เป็นไร ขอจงตั้งจิตตั้งใจ อธิษฐานว่า พวกเราจะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์พ่อหลวงตลอดไป

วันที่ ๑๓ ตุลาคม นี้จักเป็นวันครบ ๑ ปีของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่าน

คณะสงฆ์วัดอ้อน้อยและมูลนิธิธรรมอิสระ รวมทั้งปวงชนชาวไทย ผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จักจัดพิธีสวดมาติกาบังสุกุล ถวายสังฆทานจำนวน ๙ รูป เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายแด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ในเวลาบ่ายโมงตรง ณ เต็นท์หมายเลข ๙ ป้อมมหากาฬ

จึงขอเชิญลูกไทยหลานไทยทุกท่าน มาพร้อมเพรียงกัน ถวายความจงรักภักดี และจุดเทียนชัยถวายพระราชกุศลสืบไป

พุทธะอิสระ