๑๒ ส.ค. เป็นวันแม่แห่งชาติ

เป็นวันคล้ายวันประสูติครบ ๘๕ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙

พระผู้ทรงเป็นพระมารดรของแผ่นดิน ที่ลูกไทยทุกคนมิอาจจะปฏิเสธในพระราชกรณียกิจที่เป็นพระคุณแก่ลูกไทยหลานไทยเป็นอเนกอนันต์จนหาที่สุดมิได้

พระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งองค์พระราชินีนาถเคียงคู่องค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ศรีภรรยาควรนำมาเป็นเยี่ยงอย่าง

ทรงเป็นต้นแบบของพระราชมารดาที่แม่ทุกคนในแผ่นดินควรน้อมนำมาปฏิบัติ

ทรงเป็นต้นแบบของหญิงไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ที่หญิงไทยทุกคนควรนำมาเป็นสรณะ

ทรงเป็นต้นแบบของพุทธมามกะที่มีพระราชศรัทธาอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อพระบวรพุทธศาสนา

ทรงเป็นต้นแบบของหญิงไทยผู้มีหัวใจสาธารณะ เพื่อประโยชน์สาธารณะ จนกลายเป็นสารพัดโครงการ เช่น

- ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลรักษาทหารตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ที่บาดเจ็บล้มตาย ทุคลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้มีโอกาสดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุข

- ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาพระราชทาน เพื่อให้การรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยอนาถาทั่วไป

- ทรงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในศิลปาชีพ เพื่อให้โอกาสลูกชาวบ้านที่ยากจนได้มีความรู้มีอาชีพ ในวิชาชีพที่เป็นรากเหง้าของบรรพบุรุษไทยในทุกแขนง

- ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหลายโครงการ เช่น

โครงการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม
โครงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร
โครงการเพาะพันธุ์เต่าทะเลเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

- ทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและทรงสนับสนุนให้ก่อตั้งแบบผ้าไหมไทยจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก

- และกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ทรงพระราชทานเงินกองทุนขวัญถุงประจำหมู่บ้านเอาไว้แก้ปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน
เหล่านี้เป็นเพียงพระราชกรณียกิจแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในอเนกอนันต์พระราชกรณียกิจที่องค์พระแม่ของแผ่นดินทรงทำ
เพียงเพื่อหวังผลให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ลูกไทย แผ่นดินไทย

มิใยที่จะทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกาย ยากลำบากสักเพียงใด พระแม่ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐก็มิได้ทรงย่อท้อ
ทรงเป็นพระบรมราชินีคู่ขวัญคู่พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในรัชกาลที่ ๙ ดังพระราชดำรัสที่ทรงตรัสว่า

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

๑๒ ส.ค. ๖๐ นี้ จักเป็นวันมิ่งมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่องค์พระแม่จักทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พระพรรษา

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทยหลายไทยทุกคน ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล

ขอจงทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระราชหฤทัยแจ่มใสสุขสว่าง

ทรงมีสติปัญญาตั้งมั่น ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทยหลานไทยทุกคน

ขอถวายพระพร
พุทธะอิสระ