วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ (วันปิยมหาราช)
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมาติกา บังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก
.
วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ออกพรรษา)
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์ปวารณาออกพรรษา ณ พระอุโบสถ
เวลา ๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก
.
วันพฤหัสที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ตักบาตรเทโว)
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรเทโวโรหณะ (ข้าวสารอาหารแห้ง) 
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันออกพรรษา โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ 
.
วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมาติกา บังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๓.๓๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
.
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมาติกา บังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๓๐ น. การอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๕.๐๐ น. แจกมหาทาน ๙๙๙ ครอบครัว โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีฉลององค์กฐิน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
.
วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. ตั้งองค์กฐิน
เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
.
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ - ๒