คำอาราธนา

(กล่าวนะโม 3 จบ)

    พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐทั้งหลาย พระธรรมเจ้าอันบริสุทธิ์ทั้งหลาย พระมหาโพธิ์สัตว์ผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาทั้งหลาย พระสงฆเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านั้นด้วย
    ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอสมาทานปฏิบัติในวิถีแห่งพระโพธิญาณ เพื่่อเจริญในโพธิศรัทธา ฝึกหัดปฏิบัติในโพธิธรรม เพื่อเข้าถึงโพธิปัญญา อันมีอยู่ในข้อปฏิบัติ ๑๐ อย่าง อันพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้สำเร็จประโยชน์แล้ว ในข้อปฏิบัตินั้น อันมี   
    ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา
    ขอข้อปฏิบัตินี้ จงเจริญในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่เหล่าสรรพสัตว์ และปวงข้าพเจ้า ตลอดกาลนานเทอญ

    อิมินาสักกาเรนะ
    ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ (กราบ)

    อิมินาสักกาเรนะ
    ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ (กราบ)

    อิมินาสักกาเรนะ
    ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ด้วยการปฏิบัติบูชาในครั้งนี้ (กราบ)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุข ๆ เถิด

วิปัตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะ
วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะมัง คะลัง

วิปัตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะ
วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะมัง คะลัง

วิปัตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะ
วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะมัง คะลัง

พรัหมา จะ โลกา ธิปะตี สะหัมปะติ, กัตอัญชะลี
อันธิวะรัง อะยาจะถะ, สันตีธะ สัตตาปปะระชัก
ขะชาติกา, เทเสตุธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง

นะโม ๓ จบ  

อิมินา สักกาเรนะ  พุทธัง อภิปูชะยามะ 
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า  ด้วยเครื่องสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ  ธัมมัง อภิปูชะยามะ 
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม  ด้วยเครื่องสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ  สังฆัง อภิปูชะยามะ 
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์  ด้วยเครื่องสักการะนี้
สาธุ วันทา  คุณบิดามารดา
สาธุ วันทา  คุณครูบาอาจารย์

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ    ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  เครื่องสังฆทาน   กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้    เพื่อเป็นพุทธะบูชา   ธรรมะบูชา    บูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้า    บูชาพระอริสงฆะเจ้า   บูชาคุณบิดามารดา   และบูชาคุณครูบาอาจารย์     ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย    โปรดจงรับ    ซึ่งเครื่องบูชา    ของข้าพเจ้าทั้งหลาย    เพื่อให้สำเร็จประโยชน์    และความผาสุข    ความเจริญรุ่งเรือง   แก่ตัวข้าพเจ้า    แก่ครอบครัวข้าพเจ้า    แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า   ตลอดกาลนานเทอญ