ลูกรัก

ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิื บริบูรณ์
ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด
พร้อมทั้งเป็นผลบ้าง ไม่เป็นผลบ้าง ไม่มากก็น้อย
ย่อมเป็นผู้รู้จักประมาณในการเป็นผู้รับ

ตามรอยพระพุทธะ คำนำ, ตอนที่ ๑ จากใจ

ตามรอยพระพุทธะ ตอนที่ ๑ ภาค ๑ โลกียชน

ตามรอยพระพุทธะ ตอนที่ ๑ ภาค ๒ โลกุตระ

ตามรอยพระพุทธะ ตอนที่ ๑ ภาค ๓ ธุดงค์

ตามรอยพระพุทธะ ตอนที่ ๑ ภาค ๓ ธุดงค์ (ต่อ)

ตามรอยพระพุทธะ ตอนที่ ๒