สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง

การไม่ทำบาปทั้งปวง

หมายถึง การไม่ทำผิดชั่วบาป ทางกาย ทางวาจา และทางใจ

กุสะลัสสูปะสัมปะทา

การทำกุศลให้ถึงพร้อม

หมายถึง การทำความชาญฉลาด สติปัญญา ให้เจริญรุ่งเรือง

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง

หมายถึง การชำระสำรอกจิตของตนให้ผ่องแผ้ว แจ่มใส

รวมความว่า พระธรรมโอวาทขององค์พระบรมศาสดาทรงตักเตือนให้ชาวเราทั้งหลายต้อง

- ไม่ทำชั่ว

- ฉลาด

- ทำจิตให้สะอาด

จบกิจพระศาสนา

พุทธะอิสระ