ลูกร้ก... จงจัดระเบียบของตน จนเป็นปกติของกาย

จงจัดระเบียบของกาย จนเป็นระบบของความคิด