อธิบายคำว่า ตบะ หมายถึง การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จัดว่าเป็นความดีงาม เป็นบุญเป็นกุศล แล้วทำอยู่เช่นนั้นอย่างต่อเนื่องยาวนานสม่ำเสมอ จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต ดุจดังลมหายใจที่จะขาดหายไปจากชีวิตนี้มิได้ฉันนั้น
 
เช่นนี้เรียกว่า ผู้บำเพ็ญตบะ
และหากกระทำความดีงาม บุญกุศลดังกล่าวจนกลายเป็นสันดาน เช่นนี้เรียกว่า ผู้มีตบะ
คุณธรรมเครื่องสนับสนุนให้ตบะเจริญมั่นคงอยู่ได้ คือ
๑. ฉันทะ ความพึงพอใจ
๒. วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรพยายามทำอยู่ต่อเนื่อง
๓. จิตตะ ความเอาใจจดจ่อ จับจ้อง จริงจัง ตั้งใจ
๔. วิมังสา ใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ หาวิธีอันเลิศ แล้วผลที่ประเสริฐจักบังเกิดตามมาเอง
๕. อินทรียสังวร ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
๖. สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวพรั่งพร้อมอยู่ทุกขณะที่ทำพูดคิด
มูลเหตุที่ทำให้เสื่อมจากตบะหรือไม่เกิดตบะ คือ
๑. ความเกียจคร้าน
๒. ความไม่รับผิดชอบ
๓. ความมักง่าย
๔. ความเห็นแก่ตัว
๕. ความมักมาก
๖. ความคับแค้นตระหนี่ ขี้อิจฉา
๗. ความเป็นผู้ไม่เห็นโลกแห่งความจริง
๘. ความโง่เขลา
ต้นแบบของผู้เจริญตบะ
ขณะที่องค์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะ ขณะกำลังทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่า
“แม้เลือดเนื้อในกายของเราทั้งหมด จักแห้งเหือดหายไป เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที หากยังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ ที่พึงบรรลุด้วยเรี่ยวแรง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้ว เราจะไม่หยุดความเพียรในครั้งนี้”
อานิสงส์การบำเพ็ญตบะ
๑. ทำให้มีราศีเป็นที่ยำเกรงของโลกทั้งสาม
๒. ทำให้เกิดความเชื่อถือแก่ผู้ที่พบเห็น
๓. ทำให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
๔. ทำให้เข้าถึงคุณธรรมเบื้องสูงได้ไม่ยาก
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พุทธะอิสระ

Asceticism
July 6, 2021
Religious austerity means continuously doing meritorious deeds for a long time until it has become a necessity of life, as if it were breath that is indispensable.
As such, this is called a person with austerity.
Virtues that make austerity well-established are as follows.
1. Aspiration and contentment
2. Endeavor means continuous perseverance
3. Thoughtfulness and attentiveness
4. Reflection means carefully contemplating on the excellent ways to do things, then excellent outcomes will happen.
5. Sense-restraint of five senses including eyes, ears, nose, tongue, body, and mind
6. Consciousness and awareness every moment of one’s action, speech, and thought
Causes of degradation from austerity or absence of austerity are as follows.
1. Laziness
2. Irresponsibility
3. Frugality
4. Selfishness
5. Greed
6. Meanness and jealousy
7. Being unrealistic
8. Foolishness
Role model of person with great austerity
While the Prince Siddhartha, as a bodhisattva, was practicing his meditation under the shade of the Sri Maha Bodhi Tree, he made an oath in his mind that.
“Even my blood and flesh of my whole body will become withered and only my skin, ligament, and bones will be left. So long as I do not yet attain enlightenment with my energy, perseverance, and effort, I will not stop my assiduity.”
Merits of asceticism
1. One is revered in the three worlds.
2. One is trustworthy by witnesses.
3. One is firmly established in carefulness.
4. One may easily achieve higher level of Dharma.
This is the most auspicious factor in one’s life.
Buddha Isara