อธิบายคำว่า นิ แปลว่า เอาออก หรือ ทำให้แฟบ
วาโต แปลว่า ลม พองลม ลำพอง อวดเบ่ง
รวมความว่า ความอ่อนน้อม ถ่อมตน คือ การทำตนให้แฟบ ให้เล็ก ให้เบา ให้อ่อนโยน ให้ยืดหยุ่น
ซึ่งตรงกันข้ามกับความลำพอง ยะโส โอ้อวด เย่อหยิ่ง ทรนง จองหอง พองลม ถือตัวถือตน
สาเหตุที่ทำให้บุคคลมิอาจอ่อนน้อมถ่อมตนได้ คือ
๑. ถือว่าตนเป็นผู้มีชาติตระกูลสูง
๒. ถือว่าตนเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก
๓. ถือว่าตนเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาดี
๔. ถือว่าตนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
๕. ถือว่าตนเป็นผู้มียศศักดิ์ตำแหน่งสูง
๖. ถือว่าตนมีพวกมาก
สาเหตุทั้ง ๖ ประการนี้แหละ ที่นำบุคคลมิอาจเข้าถึงอ่อนน้อมถ่อมตนได้ เมื่อบุคคลผู้ที่มิอาจอ่อนน้อมถ่อมตนได้ ย่อมมีโทษ ๓ ประการ คือ
๑. ทำให้เสื่อมจากความเป็นมนุษย์
๒. ทำให้เสื่อมจากลาภ
๓. ทำให้เสื่อมจากกัลยาณมิตร
แต่สำหรับบุคคลที่ทำตนเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน จักได้รับผลดี ๘ ประการ คือ
๑. ทำให้อยู่เป็นสุข ไม่มีศัตรู
๒. ทำให้น่ารัก น่าเอ็นดู น่าเคารพกราบไหว้
๓. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๔. ทำให้มีกัลยาณมิตรมาก
๕. ทำให้สามารถได้รับการถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้
๖. ทำให้ได้ที่พึ่งทั้งภพนี้ภพหน้า
๗. ทำให้ไม่ประมาท ตั้งอยู่ในธรรมโดยง่าย
๘. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พุทธะอิสระ

Nivato Ja, Humility
June 25, 2021
“Ni” means taking something out or flattening
“Vato” means inflation, being arrogant or ostentatious.
In sum, humility means flattening oneself, making oneself small, light, gentle, and flexible, which is opposite to arrogance.
Causes that make people not humble are
1. Thinking that oneself is from upper class
2. Thinking that oneself is wealthy
3. Thinking that oneself is good-looking
4. Thinking that oneself has lots of knowledge and capability
5. Thinking that oneself has high ranking position
6. Thinking that one has lots of company
These six causes hinder a person from humility and when that person cannot be humble, he or she will have three negative outcomes.
1. Degradation from human being
2. Degradation from fortune
3. Degradation from true friends
Eight merits for being humble are:
1. Living happily without having enemy
2. Being lovely and respectful
3. Causing harmony in the society
4. Having lots of true friends
5. Being able to receive goodness and merits from other people
6. Having shelter in this and next life
7. Being cautious and easily maintaining one’s moral principles
8. Easily attaining enlightenment and nirvana
This is the most auspicious factor in one’s life.
Buddha Isara