อธิบายคำว่า การงานไม่อากูล หมายถึง ภารกิจใด งานที่ทำใดๆ เมื่อลงมือกระทำแล้ว ต้องเพียรพยายาม บากบั่น กระทำจนแล้วเสร็จ ให้สำเร็จประโยชน์ เรียบร้อย
คำว่า การงาน ว่าที่จริงแล้ว มีทั้งงานภายนอก และการงานภายใน
งานภายนอก ได้แก่ การทำภาระหรือกิจกรรมการงาน ทั้งที่ตนคิดริเริ่มทำเอง หรือได้รับมอบหมายจากผู้อื่น ต้องกระทำการงานนั้นๆ ด้วยความกระตือรือร้น รวดเร็ว เร่งรีบ รวบรัด และต้องเรียบร้อย
การงานภายใน จะต้องกระทำอยู่ทุกลมหายใจ ได้แก่ การเพียรพยายามสำรอกจิต เปลื้องจิต ชำระจิต และฝึกฝนจิต ให้แจ่มใส ขาวรอบอยู่เสมอ ทุกลมหายใจ
แต่ในมงคลข้อนี้ องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า มิทรงกล่าวถึงการงานภายในด้วยเพราะ มงคลข้อต่อๆ ไปจึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการทำงานภายในอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามลำดับขั้นในการพัฒนาจิต
ฉะนั้นข้อนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การงานภายนอก ซึ่งก็มีหลักหรือคู่มือในการทำงานที่ทรงตรัสสอนเอาไว้ ๔ ประการ ได้แก่
๑. ฉันทะ สร้างความพึงพอใจต่อการงานที่ตนกระทำ ไม่ว่างานนั้นจะยากหรือง่าย ใหญ่หรือเล็ก ต่ำต้อยหรือสูงส่ง ต้องทำการงานนั้นๆ ด้วยความพึงพอใจ
๒. วิริยะ เพียรพยายาม ขวนขวาย ที่จะกระทำภารกิจหรือการงานนั้นๆ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ
๓. จิตตะ ความเอาใจจดจ่อ จับจ้อง จริงจัง ตั้งใจ สนใจ ใส่ใจ ทำด้วยหัวใจ
๔. วิมังสา ใช้สติปัญญา ใคร่ครวญ พิจารณา หาวิธีทำที่เลิศมาทำให้เหมาะต่อการงานนั้นๆ แล้วผลที่ประเสริฐ จักเกิดตามมาเอง
แม้เราจะมีวิธีอันเลิศทำการงานแล้วก็ตาม แต่ต้องทำให้เหมาะสมกับกาลสมัย กาลเทศะ และบุคคล ภาวะสถานะภาพของตน
ลักษณะผู้ที่ไม่ประสบความเจริญในหน้าที่การงานมีอยู่ ๖ ลักษณะได้แก่
๑. ชอบดื่มน้ำเมา และเสพสิ่งเสพติดทั้งปวง
๒. ชอบสิ้นเปลืองเวลาไปกับการเที่ยวกลางคืน
๓. นิยม ชื่นชม กับการตระเวน ชมการละเล่น อยู่เนืองนิจ
๔. เล่นการพนัน ท่านเปรียบเอาไว้ว่า โจรปล้นสิบครั้ง ไฟไหม้ร้อยครั้ง ยังมีโทษไม่เท่ากับการเสียพนันครั้งเดียว
๕. คบคนชั่วเป็นมิตร ชื่อว่า คบคนพาล พาลจะพาไปหาผิด
๖. เกียจคร้านทำการงาน แล้วมักจะอ้างว่า อากาศเย็นขอนอนก่อน วันนี้ร้อนจึงต้องพักซักหน่อย พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้ว ไม่ทำดีกว่า เวลายังเช้าอยู่เลย เอาไว้สายๆ ค่อยไปทำ หิวจังเลย ขอหาอะไรกินก่อน หิวน้ำขอหาน้ำกินก่อน
๖ ลักษณะดังกล่าว เป็นโทษต่อการงาน และเป็นตัวขัดความเจริญในหน้าที่การงาน อาจกระทำให้การงานล่าช้า เสียหาย
ผู้ใดมีลักษณะอันเป็นโทษ แม้อย่างใดอย่างหนึ่ง หากเจ้านายผู้จ้างรับรู้เข้า คงไม่จ้างให้ทำงาน
ลักษณะของผู้ทำการงานที่ดีมี ๕ ข้อ คือ
๑. เริ่มเข้าทำงานก่อน
๒. เลิกงานทีหลัง
๓. ไม่เป็นผู้มือไว หยิบฉวยเอาสิ่งของที่เจ้านายไม่ได้ให้
๔. ขยันทำการงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นอยู่ตลอดเวลา
๕. นำความดีงามของนายจ้างไปสรรเสริญต่อสาธารณะ
เมื่อนายจ้างได้ลูกจ้างผู้ทำการงานที่มีคุณลักษณะดีทั้ง ๕ ประการแล้ว นายจ้างควรกระทำส่งเสริมลูกจ้างดังต่อไปนี้ คือ
๑. หางานให้ทำตามความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อลูกจ้าง
๒. ให้ค่าจ้างและรางวัล ตามสมควรแก่ความสามารถและผลงาน
๓. ดูแลเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้าง
๔. มีสิ่งของใดๆ ที่นายจ้างได้มา ควรแบ่งปันให้ลูกจ้างอย่างเหมาะสม
๕. ให้โอกาสลูกจ้างได้ผ่อนคลายตามการอันสมควร
อานิสงส์การทำงานไม่คั่งค้าง ๑๐ ประการ คือ
๑. ทำให้ฐานะของตน ครอบครัว ประเทศชาติดีขึ้น
๒. ทำให้ได้รับความสุข
๓. ทำให้พึ่งตัวเองได้
๔. ทำให้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายได้
๕. ทำให้สามารถสร้างบุญกุศลอื่นๆ ได้ง่าย
๖. ทำให้เป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท
๗. ทำให้ป้องกันภัยในอบายภูมิได้
๘. ทำให้มีสุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้า
๙. ทำให้เป็นผู้มีนิสัยดีงามติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ
๑๐. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากคนทั่วไป
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พุทธะอิสระ

Complete one’s tasks. Do not procrastinate.
June 15, 2021
Completing one’s task without procrastination means whenever one works on any project, one must try to do it neatly till completion.
Work here actually means both inside and outside works.
Outside works include burdens or tasks initiated by oneself or assigned by others. One must work on them enthusiastically, quickly, promptly, concisely, and neatly.
Inside works must be done at every breath. For example, one must attempt to purify one’s mind, release one’s mind from defilement, cleanse one’s mind, and practice one’s mind to be purified at every breath.
However, in this chapter, Lord Buddha did not mention about inside works, but he mentioned it in next chapters when it entered the process of mind development.
This chapter focuses on outside works with four principles given by Lord Buddha as follows.
1. Passion or satisfaction towards one’s work
No matter how difficult or easy, big or small, humble or noble, one must work on it with passion.
2. Diligence
One must try to do one’s best.
3. Attentiveness
One must pay attention and focus on that work with one’s heart.
4. Investigation
One must use one’s wisdom to thoroughly review and consider the best methods to complete that task. Then, excellent outcome will naturally follow.
Even though we have excellent way to work, but we must do it appropriately according to era, occasion, persons, and personal status.
People with following six characteristics are not successful in their works.
1. Addicted to alcohol and all kinds of narcotics
2. Always waste time with night life
3. Enjoy and keep traveling to watch entertainment
4. Addicted to gambling. It is said that being robbed ten times or one’s property’s burnt on fire for hundred times is not as perilous as losing from gambling one time
5. Associate with bad people and being misled by bad people
6. Lazy to work
Lazy people normally claim of cool weather to get more sleep or hot weather to get more rest. Or, the sun is setting, one had better stop working. Or, it is still morning. Let’s do it later. Or, one feels so hungry. Let’s find something to eat or to drink first.
The above six characteristics are negative for works and hinder one’s professional development and cause delay and damage on works.
If employer is aware of even one negative characteristic, they would not hire that person.
Five characteristics of good worker
1. Start working early
2. Finish working late
3. Do not grasp anything employers do not give
4. Always diligently complete one’s tasks
5. Talk positively about employer to the public
Once employers have got workers with the five good characteristics, they should promote the good employees as follows.
1. Assign works according to employees’ knowledge and capability
2. Give salary and reward appropriately according to ability and performance
3. Take care of employees’ quality of life
4. Share what employers have with employees appropriately
5. Give employees time for relaxation
Completing one tasks has ten good benefits as follows.
1. Promoting one’s social status, family, and country
2. Receiving happiness
3. Self-reliance
4. Easily make other merits and good deeds
5. One stays firmly as cautious person.
6. One prevents oneself from the four states of misery after death
7. One will live in blissful state after death
8. One will acquire decent habits for next lives
9. One will be praised by the public.
This is the most auspicious factor in one’s life.
Buddha Isara