อธิบายคำว่า บุญ หมายถึง ธรรมชาติแห่งความอิ่มใจ ความปลาบปลื้มปิติใจ ความสงบระงับในใจ ความที่ใจมีอารมณ์เป็นกุศล ความชุ่มชื่นเบิกบานในใจ ความอ่อนโยนนุ่มนวลของใจ ความมีสติตั้งอยู่ในใจ ในระดับที่รับรู้อารมณ์ได้อย่างสุขุม ความที่จิตใจเหมาะสมต่อการงาน และความที่จะฝึกจิตใจให้ตั้งมั่นได้โดยง่าย
บุญยังหมายถึง ธรรมชาติแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวง
อธิบายคำว่า บุญที่ทำมาแล้วแต่กาลก่อน
หมายถึง บุญ ๒ ประเภท คือ
๑. บุญที่เราทำเอาไว้ อย่างดีในภพชาติที่ผ่านมา
๒. บุญที่เราทำเอาไว้ อย่างดีในวันเดือนปี ที่ผ่านมา
อธิบายคำว่า บุญที่เราทำเอาไว้อย่างดี ในภพชาติที่ผ่านมา มักจะส่งผลให้เรา มาเกิดในที่ดีๆ ในภพชาติปัจจุบัน
ทำให้เราเกิดในวงศ์ตระกูลดี มีชื่อเสียงเกียรติยศขจรขจาย เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ชนทั้งหลาย เจริญด้วยโภคทรัพย์ ยศ ศักดิ์และบริวาร
จะพูดอะไร ทำอะไร คิดอะไร ก็มักจะสำเร็จสมปรารถนา
มีจิตใจ กิริยา มารยาทดีงาม เป็นที่รักของเทวดา และมนุษย์
อธิบาย คำว่า บุญที่เราทำเอาไว้ อย่างดีในวันเดือนปี ที่ผ่านมา จักทำให้เราเป็นผู้ขวนขวาย กระตือรือร้นต่อสิ่งดีงาม
เป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับของคนในสังคมรอบข้าง มีอุปนิสัยใจคอ อ่อนโยน นอบน้อมพร้อมที่จะพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น
มีศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในระดับที่พร้อมจะพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น
มีเหตุ มีผล คิด ทำ พูด อยู่ในทำนองคลองธรรม มีความเจริญทั่วไปในโลกนี้ และโลกหน้า
ทั้งยังเป็นที่รักของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
บุญยังส่งผลให้ผู้กระทำ มีพัฒนาการทางจิตใจ กาย วาจา อารมณ์ และบุคลิกภาพ ให้เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น
อีกทั้งบุญยังเป็นสมบัติเดียว ที่โจรปล้นไม่ได้ น้ำท่วมไม่หาย ไฟไหม้ไม่หมด ทั้งบุญยังติดตามตัวเราดุจดังเงาตามเราไปทุกที่ ทุกถิ่น ทุกสถาน จนข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียว
ส่วนวิธีทำบุญองค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตร เรื่องบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ อย่าง อย่างละเอียดแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายไปค้นหาศึกษาดูเอา
เมื่อท่านทั้งหลายได้ขวนขวายกระทำบุญ บำเพ็ญบุญ จักส่งผลให้เราท่านทั้งหลาย ได้รับผล ๘ ประการคือ
๑. บุญสามารถใช้ชำระกาย วาจา ใจ ให้สงบระงับ สะอาดได้
๒. บุญจะเป็นโอกาสให่เรามีพัฒนาการด้านความคิดให้ซื่อตรงต่อสภาพธรรมที่ปรากฎตามความเป็นจริง
๓. บุญเป็นดุจดัง พระคลังข้างตัว ที่จะติดตามตนไปดุจเงาตามตัว
๔. บุญเป็นสมบัติเฉพาะตน ใครก็มิอาจมาแย่งชิงเอาไปได้
๕. บุญยังเป็นต้นทุนที่คอยหนุนนำอุปถัมภ์ให้ผู้กระทำสำเร็จประโยชน์ดังที่มุ่งหวัง
๖. สมบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่ตน เมื่อเกิดมาใหม่ๆ ล้วนแต่เกิดจากบุญที่ตนได้สั่งสมเอาไว้ดีแล้ว ในกาลก่อนทั้งนั้น
๗. บุญยังทำให้สติ สมาธิ ปัญญา มีพัฒนาการที่ดีจนเราสามารถก้าวพ้นวัฏสงสารได้ในที่สุด
๘. บุญยังเป็น ๑ ในหลายต้นทุนที่ทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากการครอบงำของอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ในที่สุด
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
พุทธะอิสระ

Having made merits in the past
June 3, 2021
Merits mean nature of contented, delightful, and peaceful mind. It is a state when one’s mind is good, joyful, gentle, and conscious that the person is prudently aware of one’s emotions. And one’s mind is ready for any type of work and can stay focused easily.
Merits also mean one’s achievement of what one aims for.
Merits made in the past mean
1. Merits that we did well in our past lives
2. Merits that we did well in our previous days, months, and years
Merits we did well in out past lives result in our births in good places in this life.
Due to merits, we were born in good families, are famous and trustworthy among people. And we prosper in fortune, rank, prestige, and company.
We likely succeed in whatever we say, do, or think.
We have decent mind, behavior, and manners and beloved among angels and human beings.
Merits also enable doers to have spiritual, physical, verbal, emotional, and characteristic development. So, they are charming and well-liked by others.
Merit is the only asset that cannot be stolen and will not be gone by flood or fire. Merits follow us like shadow everywhere we go, and to our next lives.
Lord Buddha taught us ten ways of making merits. Please look up for more details by yourselves.
When all of you are eager to make merits, we shall receive following eight outcomes.
1. Merits can cleanse our actions, speech, and thoughts.
2. Merits enable us to perceive things as they are according to truths.
3. Merits are like treasury which follow us like shadow.
4. Merits are individualistic property which cannot be taken or stolen.
5. Merits are assets that support doers to achieve what they aim for.
6. One’s assets when we were born all result from accumulated merits in past lives.
7. Merits bring about consciousness, concentration, and wisdom which enable us to finally end our cycles of rebirth.
8. Merit is one of several factors which enable us to liberate ourselves from domination of delusion, desire, attachment, existence, and birth.
This is the most auspicious factor for our life.
Buddha Isara