ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า ทั้งมีมาแล้วในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต
กรรมอันน่าติเตียนใดๆ ที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ล่วงเกิน ก้าวก่าย ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ
ที่รู้ก็ดี มิได้รู้ก็ดี ตั้งใจก็ดี มิได้ตั้งใจก็ดี
ต่อองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทั้งที่มีมาแล้วในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต
ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออภิวาทวันทา อโหสิกรรมที่ได้สบประมาท พลาดพลั้ง ล่วงเกิน กระทำด้วยอำนาจ โลภะคติ โมหะคติ โทสะคติ และมายาคติใดๆ
ขอองค์พระพุทธ ทรงโปรดเมตตา อโหสิกรรม ให้แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ณ กาลบัดนี้เทอญ
วิสาขบูชาปีนี้ แม้พวกเราชาวพุทธจะไม่สามารถไปทำกิจกรรมรวมกลุ่มพุทธบูชาใดๆ ภายในวัดได้
ด้วยเพราะข้อจำกัดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด
แต่เราท่านทั้งหลายก็สามารถรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญมนต์ เจริญภาวนา กันในบ้านได้
เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ทั้งต่อตนและคนรอบข้าง
ชาวพุทธทั้งหลาย ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกัน
พวกเราต้องก้าวผ่านสถานการณ์เช่นนี้ไปให้ได้ ช่วยกันดูแลตนเอง ดูแลผู้อื่น ให้รอดไปด้วยกัน
เจริญธรรม เจริญสุข พ้นทุกข์ภัย ทุกคนนะจ๊ะ
พุทธะอิสระ