เอฟซีในรายการคลับเฮ้าส์ ตั้งประเด็นคำถามว่า ทำอย่างไรจะเข้าถึงโลกสมมุติกับโลกปรมัตถ์ ได้อย่างแจ่มชัด?
ตอบ เรื่องมันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
แค่เมื่อใดที่เรามีโอกาส ให้ความกรุณาต่อผู้อื่น เมตตาต่อผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่ญาติ ไม่คุ้นเคย ไม่เคยรู้จัก และเราสามารถกรุณาต่อเขา เมตตาต่อเขา ช่วยเหลือเขา ดุจดังญาติสนิทของเรา
กรุณาปราณีอนุเคราะห์หมู่ญาติ ดุจดังกรุณาปราณีอนุเคราะห์ตัวเรา
เหล่านี้คือการทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ในโลกสมมุติ และทำลายตัวกู ที่สอนอยู่ในโลกปรมัตถ์
ยิ่งสงเคราะห์ ยิ่งเมตตา ยิ่งกรุณา ยิ่งปราณี ต่อสรรพสัตว์ดุจดังกำลังปฎิบัติต่อตัวเราเอง
นั่นแหละ คือ การเข้าถึงโลกสมมุติ คือการทำหน้าที่ของมนุษย์ พร้อมทั้งได้ก้าวเข้าไปสู่โลกปรมัตถ์ คือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีอยู่จริงโดยปริยาย
พุทธะอิสระ
--------------------------------------------------
A story originated from Clubhouse.
April 14, 2021
A fan club in Clubhouse program raised the question, how to clearly perceive the hypothetical world and the ultimate world?
Answer : It is not as hard as you have thought of.
Whenever we have opportunity to have mercy on others, be kind to others, and help others who are not our relatives.
We are not familiar with them. We have never known them before, but we are kind to them and help them, as if they were our close relatives.
We help our relatives, as if we were helping ourselves.
These are human being’s duties in the hypothetical world which helps destroy ego which is taught in the ultimate world.
The more helpful and kinder we are to all creatures, as if we were behaving towards ourselves.
That means we truly understand the hypothetical world which is duties of human being. At the same time, we automatically step into the ultimate world which is impermanent, subject to suffering, and non-self.
Buddha Isara