ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีมะเมีย และ ปีมะแม)
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
วันนี้จึงขอนำคำบูชาเทวดาประจำปีเกิด มาให้ท่านได้ศึกษา
พุทธะอิสระ
ปีมะเมีย – ม้า
เทวดาผู้หญิง นามว่า มณีอาชาเทวี
ธาตุไฟ มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นกล้วย และต้นตะเคียน
(นะโม ๓ จบ)
สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฎฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะรังฐิตัง
ปะระมาธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา
อะหังวันทามิ มิตะถาคะโต อะหังวันทามิ มณีอาชาเทโว
อะหังวันทามิ สัพพะโส สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมวันทา แด่องค์ท้าวจาตุมหาราชิกาทั้ง ๔ ผู้ปกปักษ์รักษาโลก และรักษาประตูสวรรค์ทั้ง ๔ ทิศ ทั้งยังเป็นผู้ปกครองของพระนางมณีอาชาเทวี ผู้งามสง่า ผู้นำพาความสำเร็จ ความพัฒนา ก้าวหน้ารุ่งเรืองเจริญ มาสู่มวลหมู่มนุษย์ ผู้เกิดในปีมะเมีย ทรงเป็นผู้มีความวิริยะ อดทน เป็นที่พึงพอใจแก่ชนทั้งหลายที่ได้พบเห็น
ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเครื่องพลีกรรม อันมีโภชนาหาร แด่องค์เทวีมณีอาชา ที่ทรงเฝ้าอภิบาลดูแลรักษา หมู่มนุษย์ที่เกิดในปีมะเมีย ด้วยเศียรเกล้า
ข้าพเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญบารมีแห่งองค์พระเทวี มาสถิตสถาพรในกาย วาจา ใจ ของปวงข้า ขอปวงข้าจงเข้าถึงซึ่งคุณธรรม อันวิเศษนั้น ณ กาลบัดนี้เทอญ

ปีมะแม – แพะ
เทวดาผู้หญิง นามว่า อัชฉะลาเทวี
ธาตุทอง มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นไผ่ป่า และต้นปาริชาติ
(นะโม ๓ จบ)
สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว
สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ
อะหังวันทามิ มิตะถาคะโต อะหังวันทามิ สัพพะโส
อะหังวันทามิ อัชฉะลาเทโว สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ปวงข้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เครื่องบูชาพลีกรรม แด่องค์ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ผู้มียศรักษาโลก รักษาประตูสวรรค์ในทิศทั้ง ๔ ทรงเป็นผู้ปกครองพระนางอัชฉะลาเทวี องค์เทวา ผู้อภิบาลบำรุงรักษา หมู่ชนผู้เกิดในปีมะแม
ผู้ข้าทั้งหลาย ขออัญเชิญเทวะบารมี แห่งองค์อัชฉะลาเทวี ผู้มากไปด้วย ความมีอายุยืน สุขภาพดี มีสรรพวิทยา เรื่องว่านยา ไสยเวท ทรงเดช เหนือโรคาพญาธิ โปรดประทานอภิบาลบันดาลเกิด ให้ผู้ข้าทั้งหลาย ได้เข้าถึง ซึ่งอำนาจบารมี แห่งพระเทวี ผู้มากไปด้วยขันติบารมี วิริยะบารมี ที่องค์พระเทวีเจริญ
ด้วยเดชแห่งพระบารมีเหล่านั้นนั้น ขอจงบันดาลให้ผู้ข้าทั้งหลาย จงหายโรค หายภัย หมู่เคราะห์ และเสนียดจัญไรจงหายไปทันที
สุขภาพผู้ข้า จงแข็งแรงมีกำลัง อายุยืนยาว วรรณะผ่องใส ลาภผลพูนทวี โชคดีมีทรัพย์ เจริญธรรมเจริญสุข ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ