เจ้าตั้มแจ้งมาว่า มีบรรดาท่าน สส. ผู้ทรงเกียรติโทรมาขอให้ พุทธะอิสระ ช่วย ในกรณีฝ่ายค้านจะนำเอาญัตติที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าไปอภิปรายในรัฐสภา
ฉันจึงแจ้งเจ้าตั้มว่า
ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเขาได้แสดงบทบาท ตามอำนาจหน้าที่ที่มีตามรัฐธรรมนูญกันบ้าง
ไม่ใช่เอะอะอะไร ก็มาใช้บริการแต่ พุทธะอิสระ
พวก สส. ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ล้วนต้องรู้ถึงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดีอยู่แล้วว่า
มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก หรือเกลียดชังในสังคม
หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาทั้งสอง
มาตรา ๑๑๕ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภา ที่ตนเป็นสมาชิกด้วยคำดังต่อไปนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ”
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พศ.๒๕๖๑
หมวด ๑ อุดมคติของการเป็นสมาชิกและกรรมาธิการ
ข้อ ๖ สมาชิกและกรรมาธิการต้องจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเคร่งครัด
ที่ต้องยกกฎหมายรัฐธรรมนูญพร้อมคำปฏิญาณและประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และกรรมาธิการมาให้ท่านทั้งหลายได้อ่านกัน ก็เพื่อให้พวกท่านได้รับรู้ว่า
พวก สส. และวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติ เขามีหน้าที่โดยตรงตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย์ และผลประโยชน์ของประชาชนอยู่แล้ว แต่หากใครผู้ใด กระทำการเหยียดหยาม ย่ำยีต่อชาติ ศาสนา และละเมิดต่อผลประโยชน์ของประชาชน
เมื่อนั้นพวกเราประชาชนผู้จงรักภักดีจะได้ทำการเร่งรัดให้กระบวนการทางกฎหมาย ดำเนินการกับบุคคลผู้นั้นอย่างถึงที่สุด
พุทธะอิสระ

As Thais, you must perform duties prescribed by the Constitution.
January 31, 2021
Tum has informed me that some honorable members of parliament asking for Buddha Isara’s help regarding the opposition parties plan to raise issues related to the monarchy for parliamentary debate.
So, I told Tum to let politicians play their roles according to their constitutional duties. Whatever has happened, they cannot just use the service of Buddha Isara.
Members of parliament whether they are on the government side or the opposition, they must know well that the Chapter IV Duties of the Thai People of the Constitution, which states the below clauses.
Section 50. A person shall have the following duties:
(1) to protect and uphold the Nation, religions, the King, and the democratic regime of government with the King as Head of State;
(2) to defend the country, to protect and uphold honor and interests of the Nation, and public domain of State, as well as to cooperate in preventing and mitigating disasters;
(6) to respect and not to violate the rights and liberties of other people and not to commit any act which may cause disharmony or hatred in society
Chapter V Duties of the State of the Constitution
Section 52. The State shall protect and uphold the institution of kingship, independence, sovereignty, integrity of the territories and the areas over which Thailand has the sovereignty rights, honor and interests of the Nation, security of the State, and public order. For these purposes, the State shall provide efficient military, diplomatic, and intelligence services.
Armed forces shall also be deployed for the purpose of developing the
country.
Part 4 Provisions Applicable to Both Houses
Section 115. Before taking office, a Member of the House of Representatives
and a Senator shall make a solemn declaration at a sitting of the House of which he or she is a member in the following words:
“I, (name of the declarer), do solemnly declare that I will perform my duties
in accordance with the honest dictates of my conscience for the common interest of the Thai people. I will also uphold and observe the Constitution of the Kingdom of Thailand in every respect.”
Parliamentary Regulation on Code of Ethics for Members of the House of Representatives and Members of the Committees B.E. 2563 (2020)
Chapter 1 Core Values of Members and Committee Members
Rule 6. Member and committee member have a duty to be faithful and protect and uphold the nation, religions, and the King, and the democratic regime of the government with the King as Head of State.
Rule 7. Member and committee member shall strictly uphold and observe the Constitution of the Kingdom of Thailand.
I have brought the Constitution, oath, and Code of Ethics for Members of the House of Representatives and Members of the Committees, for you to read, because I want you to acknowledge that honorable members of parliament and senates have direct duties according to the Constitution to protect the Nation, religions, the King, and benefits of Thai people.
However, if anybody insult and damage the Nation, religions, and people’s advantage, we, the royalists, will take the utmost legal measures against them.
Buddha Isara