ขออภัยนะจ๊ะขออภัย
รับรู้ได้ถึงพายุแห่งอารมณ์ที่ถาโถมใส่กันแล้วทำให้รู้สึกสงสาร อีกทั้งยังรู้สึกว่า ตนเองผิดที่ก่อกระแสแห่งอารมณ์ให้เกิดขึ้น แก่ผู้ที่สติยังไม่แข็งแรง ไม่สามารถระงับ ยับยั้งอารมณ์ที่ถูกยั่วยุได้
จึงต้องมาเตือนกันซักหน่อย เพื่อให้ท่านผู้ที่กำลังจมปลักอยู่ในวังวนแห่งอารมณ์ ถอดถอนตนเองขึ้นมาจากวังวนนั้นให้ได้
อีกทั้งต้องขออภัยที่เป็นต้นเหตุให้ท่านต้องมาทุรนทุรายในอารมณ์โดยไม่รู้สึกตัว
วันนี้จึงต้องอาราธนาพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาบรรเทา เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยการเชิญชวนให้พิจารณาพุทธธรรม ดังต่อไปนี้ให้เข้าใจ จักได้ไม่ตกไปเป็นทาสของอารมณ์ใดๆ
“อเสวนา จ พาลานํ ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา
ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ”
ไม่คบคนพาล เพราะจะพาประพฤติผิด
คบกะบัณฑิต เพราะจะพาประสบผล
ข้อนี้แหละมงคล อันสูงสุด
ส่วนลักษณ์ของคนพาล ๗ ประการคือ
อธัมมัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักธรรมใดเป็นเหตุ
ออัตถัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักธรรมใดเป็นผล
ออัตตัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักสถานภาพของตน
อมัตตัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักประมาณตน ไม่ประเมินสถานการณ์
อกาลัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักกาลว่าควรหรือมิควร
อปริสัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักบริษัทที่รวมตัวกัน
อปุคคลัญญุตา เป็นผู้ไม่รู้จักบุคคลว่าดีหรือไม่ดี
ที่ต้องยกเอาลักษณะของคนพาลมาก็เพื่อให้ท่านได้พิจารณาดูว่า ผู้คนที่ท่านไปโต้เถียงด้วยนั้น เป็นพาลหรือเป็นบัณฑิต จะได้ไม่ต้องไปตกอยู่ในวังวนแห่งอารมณ์ที่คนพาลสร้างขึ้น เก็ตมั้ยจ๊ะ
ส่วนพวกที่พาลจนกลายเป็นสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น เช่นนี้คงต้องปาม ปล่อยไว้เดียวใครๆ จะเดือดร้อนเอาไว้เจอกันในศาลนะจ๊ะ
พุทธะอิสระ