จงไปสู่สุคติเถิด ในทุกดวงวิญญาณ
ที่ต้องมาสังเวยให้กับผู้แพ้พ่าย ต่ออารมณ์ของตนเอง

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พุทธะอิสระ