ไม่ทำชั่ว ทำดีด้วยความชาญฉลาด หมั่นระวังรักษาจิตไม่ให้กระเพื่อมจากสิ่งเร้าและเครื่องล่อทั้งหลายที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

เป็นความหมายสำคัญที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์สาวก เพื่อเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิต และเผยแพร่พระธรรมวินัย ในค่ำคืนวันเพ็ญ กลางเดือน ๓ เรียกว่า มาฆปุณณมี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มูลเหตุที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักการสำคัญนี้ ก็เพราะในค่ำคืนวันเพ็ญ กลางเดือนนั้น มีพระภิกษุสาวก ที่พระองค์ทรงบวชให้ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย จำนวน ๑,๒๕๐ รูป

พระภิกษุสงฆ์สาวก เหล่านั้น ล้วนแต่บรรลุอรหันต์ทั้งสิ้น เรียกพระโอวาทที่ทรงประทานนั้นว่า “โอวาทปาฏิโมกข์”

ถือเป็นการย่นย่อ พระพุทธธรรมคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ ให้เหลือไว้แค่ ๓ อย่าง คือ

สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง
การไม่ทำบาปทั้งปวง
กุสะลัสสูปะสัมปะทา
การทำความดี ด้วยความชาญฉลาด
สะจิตตะ ปะริโย ทะปะนัง
การเฝ้าระวัง รักษาจิตของตนให้ผ่องใส อยู่เนืองนิตย์
เอตังพุทธานะสาสะนัง
ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ นี้ ที่วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) มีจัดบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติความดี ด้วยความชาญฉลาด เชิญทุกท่าน มาร่วมกันปฏิบัติธรรมนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ