เห็นสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้นึกถึงพระบรมราโชวาทขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงตรัสว่า

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาทขององค์พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

มนุษย์เอ๋ย อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
เขียนด้วยความห่วงใยบ้านเมือง

พุทธะอิสระ