วันนี้เสนอคำว่า ฟ้าไม่มีวันบรรจบใกล้กับดินฉันใด ธรรมของอสัตบุรุษ ยิ่งห่างไกลกว่าธรรมของสัตบุรุษ ฉันนั้น

อธิบายคำว่า ฟ้าไม่มีวันบรรจบกับดิน หมายความว่า

เราท่านทั้งหลายคงจะเคยเห็นว่า รับรู้ได้ว่า ฟ้าอยู่ห่างไกลกับดิน จนไม่มีวันที่จะมาบรรจบใกล้กันได้เลยจริงๆ ด้วยเพราะฟ้าเป็นของสูง แต่ดินตั้งอยู่ในที่ต่ำนั้นเอง

อธิบายคำว่า ธรรมของอสัตบุรุษ หมายความว่า

อสัตบุรุษมักจะมีปกติพูดแสดงความคิดเห็นเฉกเช่นคนพาล คนโง่ คนมัวเมา ประมาท คนผู้มีทุจริตทางกาย ทุจริตทางวาจา และทุจริตทางใจ มีความเห็นผิดจากคลองธรรม

อธิบายคำว่า ธรรมของสัตบุรุษ หมายความว่า

สัตบุรุษมีปกติทำ พูด การแสดงความคิดเห็นอย่างผู้มีปัญญา ผู้ตั้งคนอยู่ในความสุจริตทั้งทางกาย วาจา และใจ อีกทั้งไม่มัวเมาประมาทมีสัมมาทิฐิ

อธิบายรวมความได้ว่า

ฟ้าไม่มีวันบรรจบพบกับดินได้ ฉันใด

คนโง่ คนพาล คนมัวเมาประมาท คนทุจริตเป็นอสัตบุรุษ แม้จักพยายามพูด พยายามแสดง พยายามเสนอแนวคิดมากมายซักเท่าไหร่ ก็ยังเทียบไม่ได้กับการพูด การแสดง การคิดของสัตบุรุษผู้มีปัญญา แม้เพียงแค่น้อยนิดเลย

พุทธะอิสระ