อยู่ดีๆ ท่านผู้พิพากษาก็โทรมาวิพากษ์

กรณีนายมาร์ค จาบจ้วงล่วงเกินพระมหาโพธิสัตว์ ที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร แล้วบริจาคทรัพย์สมบัติ ลูกเมีย ให้เป็นทาน เพื่อบำเพ็ญทานบารมีอันเป็นเหตุปัจจัย ให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

นายมาร์คและกองเชียร์ ซึ่งก็มีทั้งนักบวชที่เป็นกบฏ ต่อพระบรมศาสดา และฆราวาสผู้ต่ำตมต่างพากันเห็นดี เห็นงามต่อพฤติกรรมของนายมาร์ค

ทั้งที่คนพวกนี้ล้วนแต่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัท เป็นผู้ยอมรับนับถือ พระรัตนตรัยอันมีพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ เป็นสรณะที่พึงเป็นที่เคารพด้วยกันทั้งนั้น

แต่กลับคิดไม่ได้ว่า

หากวันนั้นไม่มีพระเวสสันดร บริจาคมหาทานและลูกเมีย วันนี้จักมีพระพุทธรัตนะ ที่พวกเขาพูดว่าเคารพบูชาไหม

หากวันนั้นพระเวสสันดร มหาโพธิสัตว์เป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ครอบครัว และเห็นแก่ทรัพย์สมบัติ

วันนี้ยังจักมีพระธรรมรัตนะ ที่พวกเราพร่ำบ่น ทรงจำกระทำตามกันไหม

หากวันนั้น พระมหาโพธิสัตว์เวสสันดร ไม่มีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก แล้วบริจาคมหาทาน อันเป็นที่รักยิ่งดุจดังแก้วตาดวงใจ เพื่อสั่งสมเหตุปัจจัยให้ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตามที่ได้ทรงอธิษฐานไว้

วันนี้จักมีพระสังฆรัตนะ ที่เป็นดุจดังเนื้อนาบุญของโลกกันไหม

หากวันนั้น พระมหาโพธิสัตว์เวสสันดร เป็นผู้มักมาก ฝักใฝ่แต่ในกามคุณ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไม่ยอมสละ

วันนี้จักมีผู้พ้นจากบ่วงแห่งกามไหม

คนพวกนี้วันๆ ก็เอาแต่อ้างว่า จักยึดถือแต่เฉพาะแก่นแท้ของพระธรรม แล้วธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนล่ะ ทำไมไม่สำเหนียกกันบ้าง เช่นคำสอนที่ว่า

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ หากจักดับธรรมนั้นต้องดับที่เหตุ

เมื่อพิจารณาทำความเข้าใจหลักธรรมนี้ อย่างแจ่มชัด ก็จักรู้ว่า พระมหาโพธิสัตว์เวสสันดร นั้นเป็นเหตุปัจจัย ให้บังเกิดพระอรหันต์ สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันบริสุทธิ์ บริบูรณ์ ประเสริฐสุดที่พวกพุทธบริษัท พรหม มาร บูชากันอยู่นี่ไง

ฉะนั้นโปรดกรุณาอย่าบังอาจใช้ตัณหาและความเป็นทาสแห่งกามา มาวิพากษ์วิจารณ์พระผู้พ้นแล้ว ซึ่งตัณหาและกามารมณ์ พระผู้ทรงมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงปัญญาคุณ พระผู้ทรงบริสุทธิคุณอันที่สุดหาประมาณมิได้

พวกกักขฬะ ต่ำทราม ด้อยปัญญาทั้งหลาย ผู้มากไปด้วยความเห็นแก่ตัว ถือตัวถือตน ผู้มากไปด้วยความโง่เขลา และเป็นผู้หมกมุ่น จมปลักอยู่ในกองกิเลส อย่าริบังอาจ มาวิจารณ์พระมหาบุรุษผู้บริสุทธิ์ บริบูรณ์เด็ดขาด

มิเช่นนั้นนรกจักกัดกินไปทุกอณูของกระดูก และในทุกชาติทุกภพ

พุทธะอิสระ