พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้จัดงานพระราชพิธีสถาปนาวันจักรีขึ้นในวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี

วันจักรี คือวันที่ระลึกถึงองค์ปฐมบรมกษัตริย์ ในพระราชวงศ์จักรี

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

วันจักรียังตรงกับวันก่อสร้างพระนครใหม่นามว่า กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ฯ ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ซึ่งได้ย้ายเมืองมาจากฝั่งธนบุรี เดิมเรียกว่า เมืองกรุงธนบุรี

จากองค์ปฐมพระบรมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี จนถึงยุคปัจจุบัน แผ่นดินสยามมี พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์นี้นับได้ ๑๐ พระองค์แล้ว

คนไทยและต่างประเทศต่างรู้ดีว่า

พระเกียรติคุณ พระปรีชาญาณ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีแต่ละพระองค์นั้น ทรงมีพระคุณอันประเสริฐสูงสุดต่อลูกไทยหลานไทย ผู้เป็นอาณาประชาราษฎร์ในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีเพียงใด

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมฯ ถวายพระราชกุศลแด่อดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ในพระราชวงศ์จักรี

ขอจงทรงรับทราบด้วยพระญาณวิถี ต่อการน้อมฯ ถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ของปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอทุกๆ พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ ทรงสถิตสถาพร อยู่ในสุคติโลกสวรรค์ ตามแต่พระหฤทัยปรารถนา ทุกทิพาราตรีกาลด้วยเทอญ

พุทธะอิสระ