วันนี้ขออาราธนาพระพุทธบัญชา แห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่ทรงมีพระบัญชา ให้สาวกกลุ่มแรกจำนวน ๖๐ รูป โดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นประธาน

ซึ่งตรัสว่า

“เราพ้นจากบ่วงทั้งปวงแล้ว พวกเธอก็เหมือนกัน

พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่มหาชน

พวกเธออย่าไปในทางเดียวกันสองรูป

จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด

พร้อมทั้งอรรถ และพยัญชนะ

สัตว์ทั้งหลาย ผู้มีธุลีในจักษุน้อยมีอยู่

ถ้าไม่ได้ฟังธรรม เขาจักเสื่อมจากคุณอันประเสริฐ

แม้เราก็จักไปยังตำบล อุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรมเหมือนกัน”

สาธุ สาธุ สาธุ วันทามิพุทธัง

พุทธะอิสระ