วันนี้เสนอคำว่า ธรรมเครื่องฟอกจิต

คำว่า ธรรมเครื่องฟอกจิต หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ทำให้จิตนี้สงบ สะอาด ฉลาด เป็นขั้นๆ จากง่ายไปหายาก ซึ่งก็เริ่มต้นจาก

๑. การให้การเสียสละ การแบ่งปั่น เพื่อทำลายความตระหนี่ ความคับแคบ ความเห็นแก่ตัว

๒. การทำกาย วาจา ให้เป็นปกติ เช่นนี้เรียกว่า การรักษาศีล

๓. การทำความดี ทั้งกาย วาจา ใจ เรียกว่า ทำดีให้ถึงพร้อม พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า ทำดีย่อมได้ดี ทำบุญย่อมได้บุญ ทำชั่วไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ก็จะได้รับผลของความชั่วในที่สุด

๔. เมื่อจิตนี้ได้เข้าถึงความดี ลิ้มรสชาติแห่งความดี แล้วแต่ในที่สุดผลแห่งความดีเหล่านั้น ก็หาได้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ จิตขั้นนี้จึงต้องมีปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นภัย ของความดีที่มีอยู่ในโลกแห่งสมมุติ ด้วยหลักคิดที่ว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตน

๕. เมื่อพิจารณาเห็นโทษภัยแห่งความไม่มีอยู่จริงของธรรมทั้งปวง แม้แต่ผลแห่งความดีก็ตาม จึงควรจักหาทางพ้นจากโทษภัยนั้น เลยนำมาซึ่งการออกห่างจากโลกแห่งสมมุติทั้งปวง นั้นคือการถือบวช

ซึ่งก็มีทั้งบวชกาย และบวชใจ

บวชกาย ได้แก่ การออกจากกามคุณทั้ง ๕ อันมี

รูป

รส

กลิ่น

เสียง

สัมผัส

บวชใจ ได้แก่ มีใจที่ตั้งมั่นอยู่ในที่อันควร คือ

ใจหรือจิตนี้ ตั้งมั่นอยู่ในกาย อยู่ในเวทนา อยู่ในจิต และใจหรือจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม

มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งจิต

เหล่านี้คือ ธรรมเครื่องขัด เครื่องชำระ เครื่องฟอกจิต ตามลำดับขั้น ตั้งแต่ง่ายสุดจนถึงยากสุด

หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ

พุทธะอิสระ