วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

องค์ยอดขัตติยนารี แห่งพระราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า

ทรงเป็นแม่บทแบบอย่างในวิริยะธรรม ที่ทรงใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์แต่ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

ทรงเป็นแม่บทแบบอย่างของกุลสตรี ยอดขัตติยนารีผู้มากไปด้วยกตัญญู กตเวทิตาธรรมที่มีต่อสมเด็จพระบรมชนก และพระประยูรญาติผู้ใหญ่ทุกๆ ราชสกุล ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์

ทรงเป็นแม่บทแบบอย่างของลูกไทย สตรีไทย ผู้ธำรงปกปักษ์รักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และดนตรีไทย ที่บรรพบุรุษไทยได้ให้ไว้ เพื่อสืบทอดเป็นมรดกของลูกไทยหลานไทยในอนาคตกาล

ทรงเป็นแม่บทแบบอย่างของผู้มีจาคะธรรม ทรงสละทั้งพละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์และพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์โดยมิได้เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น

ทรงเป็นแม่บทแบบอย่างของผู้แตกฉานในนิรุกติศาสตร์ คือ พูด เขียน ศึกษา ได้หลายภาษาอันมีภาษาบาลี ไทย จีน ฝรั่งเศส อังกฤษ และเขมร เป็นต้น

ทรงเป็นแม่บทแบบอย่างของครูที่เยี่ยมยอด ที่มีทั้งหลักปฏิบัติและเชี่ยวชาญในทฤษฏี จนปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในสายตาของคนทั้งแผ่นดิน

ทรงเป็นแม่บทแบบอย่างในความทันต่อสมัยนิยม ในด้านเทคโนโลยี ที่ทรงนำมาใช้ต่อการบริหารจัดการในพระราชกรณียกิจ การพัฒนาประเทศ

ด้วยพระอัจฉริยภาพอันเยี่ยมยอดเหล่านี้

จึงเป็นเหตุให้ลูกไทย หลานไทย ทุกคนต่างทุ่มเทเทิดทูนในพระคุณอันประเสริฐ

พระองค์จึงทรงเป็นที่รัก ที่เทิดทูลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ในโอกาสที่พระองค์เจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษานี้

พวกเราปวงชนชาวไทย คณะสงฆ์วัดอ้อน้อย และครอบครัวธรรมะอิสระ พี่น้องผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขอโอกาสถวายพระพรชัยมงคล

ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ในพระพรชัยมงคลทั้ง ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ทรงพระเกษมสำราญ ทุกทิพาราตรีกาลด้วยเทอญ

ขอถวายพระพร

พุทธะอิสระ