มีผู้ถามมา ได้ยินมาว่า หากเจริญอิทธิบาทภาวนา จักสามารถทำให้อายุขัยยืนยาวได้จริงหรือ

ตอบ คำว่า อิทธิบาทภาวนา อธิบายขยายความได้ว่า

อิทธิบาท หมายถึง ข้อปฏิบัติหรือหลักปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสำเร็จมีอยู่ ๔ อย่าง คือ

๑. ฉันทะ ความพอใจ รักใคร่ในสิ่งที่ทำ

๒. วิริยะ ความพยายาม ขยันหมั่นเพียรทำในสิ่งนั้นๆ ให้ต่อเนื่อง

๓. จิตตะ ความเอาใจจดจ่อ จับจ้องอยู่กับสิ่งที่ทำ ให้จริงจังต่อเนื่อง

๔. วิมังสา ความใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล ถูกผิด ควรไม่ควร ให้ชัดเจนถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม

คำว่า ภาวนา หมายถึง การทำให้เจริญ การทำให้มั่น การพัฒนา การทำให้เกิดมีขึ้น

เมื่อรวมคำว่า อิทธิบาทกับภาวนาจึงหมายถึง การปฏิบัติพัฒนาด้วยความพอใจ ความเพียร ความจดจ่อ จับจ้อง และใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นทุกขณะจิต

ผู้เจริญอิทธิบาทภาวนาอยู่ทุกขณะจิตเช่นนี้

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงยืนยันว่า จักสามารถทำให้อายุขัยยืนยาวอยู่ได้

พุทธะอิสระ