วันนี้เสนอคำว่า ธรรมาธิปไตย

คำว่า ธรรมาธิปไตย หมายความว่า การยกย่องธรรมเป็นใหญ่ การถือธรรมเป็นใหญ่ ความเป็นใหญ่ด้วยธรรม

ธรรมาธิปไตย คือขบวนการยึดถือเอาหลักการความถูกต้อง สุจริต ดีงาม เป็นใหญ่

ความยกเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่

ความให้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ อยู่เหนือประโยชน์ส่วนตน

หรือการดำรงรักษาความสุจริตธรรมเป็นใหญ่เหนือชีวิต

อีกไม่นานประเทศไทยจักมีการเลือกตั้ง

ก็อยากให้บรรดานักเลือกตั้งทั้งหลาย หยิบเอาหลักคิดของธรรมาธิปไตยมาใคร่ครวญพิจารณาปฏิบัติ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ควรต้องนำเอาหลักธรรมาธิปไตยนี้มาใช้เป็นเครื่องตัดสินใจเลือกพรรค เลือกคน หากพรรคใด คนใด เอาแต่พร่ำบ่นคำว่า ประชาธิปไตย

แต่ขาดธรรมาธิปไตย ท่านทั้งหลายก็อย่าได้เลือกเข้ามาสร้างปัญหาให้แก่บ้านเมืองอีกเลย

มิเช่นนั้น พวกเราคงได้กบฏกันอีกรอบเป็นแน่

พุทธะอิสระ

ขอขอบคุณภาพจาก พจนานุกรมไทย