วันนี้เสนอคำว่า หยิบแล้ววาง วางแล้วว่าง ดับแล้วเย็น มานำเสนอ

คำว่า หยิบ หมายถึง การทำหน้าที่ของตนที่มีให้สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกที่กตัญญู ระลึกรู้ถึงพระคุณพ่อแม่ ตอบแทนคุณท่าน เชื่อฟังคำสอน

หน้าที่ของศิษย์ที่ดี มีต่อครูบาอาจารย์ เชื่อฟังคำสอน ปฏิบัติ ทดสอบ พิสูจน์ทราบในคำสอนนั้นๆ และให้การเคารพสนองคุณท่าน

หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ต้องเลี้ยงดู บำรุง ดูแล อบรม สั่งสอน เป็นต้นแบบที่ดี ปลูกฝังลูกให้เป็นคนดี รู้จักรับผิดชอบ กตัญญูต่อแผ่นดินและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ของประชาชนที่ต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน อย่างซื่อตรงสุจริต และทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

หน้าที่ของผู้บริหารประเทศ หน้าที่ของสมาชิกสภา หน้าที่ของตุลาการ หน้าที่ของทหาร ตำรวจ ข้าราชการ

เหล่านี้ล้วนต้องหยิบขึ้นมาทำหน้าที่อย่างถูกต้อง ซื่อตรง รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของตนและคนทั้งแผ่นดิน

เช่นนี้แหละคือความหมายของคำว่า หยิบ

คำว่า วาง หมายถึง การเปลื้องภาระ การปลดภาระ การสำรอกภาระด้วยจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความเบากาย เบาใจ

เมื่อกายใจเบาแล้วจักถึงอาการ ว่าง หมายถึง ว่างจากภาระและเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

คำว่า ดับและเย็น หมายถึง ดับความเร่าร้อน ตัดการหน่วงเหนี่ยว ของสภาวะอารมณ์ทั้งหลายที่มีอิทธิพลกับจิต ให้เหลือไว้แต่การทำหน้าที่ของจิตอย่างซื่อตรง คือ รับ จำ คิด รู้

ประเด็นมันอยู่ที่ว่า ท่านทั้งหลายได้หยิบอย่างสมบูรณ์ตามหน้าที่กันแล้วหรือยัง

ก่อนที่จะมาถามหาคำว่า วาง ว่าง ดับ เย็น

พุทธะอิสระ