วันนี้เสนอคำว่า ธรรมชาติแห่งความเป็นจริง

คำว่า ธรรมชาติ หมายถึง สัพพะชีวิต สัพพะวัตถุ ทั้งปวงล้วนเกิดขึ้นเจริญเติบโตตั้งอยู่ และเสื่อมสลายล้วนต้องอาศัยเหตุปัจจัย

แต่ถ้าธรรมชาติแห่งความเป็นจริง ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งคงที่ เป็นอมตะธรรม เป็นสัจจะธรรม ที่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค้นพบมี ๓ ประการคือ

๑. สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง

๒. สัพเพ สังขารา ทุกขา สังขารทั้งปวง ไม่คงที่เป็นทุกข์ทนได้ยาก

๓. สัพเพ ธัมมา อะนัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตน

ธรรมชาติแห่งความเป็นจริง ๓ อย่างนี้ เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ธรรมนิยาม ล้วนมีอยู่ในสัพพะชีวิตทั้งปวง สัพพะวัตถุทั้งหลาย

ผู้ใดมีจิตอันที่ตั้งมั่น ระลึกรู้อยู่อย่างแจ่มชัดในธรรมชาติแห่งความเป็นจริงนี้อยู่เนืองๆ

จักสามารถเข้าใจโลก เข้าใจสัตว์ เข้าใจวัตถุ และเข้าใจตน จนสามารถอยู่เหนือเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้

พุทธะอิสระ